Director
Santiago Tejedor

 

Secretari
Ricardo CarnielVicedirector de Docència i de Professorat

Jose Manuel Pérez Tornero

 

Vicedirectora d’Activitats i de Publicacions
Cristina Pulido

 

Vicedirector d’Investigació i de Tercer Cicle
Santiago Giraldo
 

-El Director/a:

El Director/a del Departament exerceix les funcions de direcció y gestió ordinària i és el representat del Departament. És escollit pel Consell de Departament –i nomenat pel rector de la UAB- entre el personal doctor que pertanyi als cossos docents universitaris. El mandat del Director/a és de tres anys i es renovable per un període consecutiu.

Les competències del Director/a son les següents:

  1. Representar al Departament.

  2. Dirigir, coordinar i supervisar l’activitat del Departament. Convocar i presidir el Consell del Departament i la Comissió Executiva, així com executar i dur a terme els acords.

  3. Administrar les partides pressupostàries.

  4. Supervisar les tasques del personal administratiu i de serveis adscrit al Departament.

  5. Proposar al rector el nomenament o el cessament dels càrrecs del seu equip.

  6. Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al Departament.

  7. Vetllar perquè els membres del Departament compleixin els seus deures i se’ls respectin els seus drets d’acord amb les normes específiques que els regulen.

  8. Assumir qualsevol altra competència que derivi de les lleis o dels Estatus i, en particular, les que en l’àmbit del Departament no hagin estat atribuïdes a altres òrgans.

-L'Equip de Direcció:

El Director/a del Departament és assistit en les seves funcions per un Equip de Direcció format pels coordinadors de les comissions del Consell de Departament. Aquests coordinadors són elegits pel Consell del Departament a proposta del Director/a. També forma part de l’Equip de Direcció el Secretari/a del Departament, que també és escollit pel Consell del Departament a proposta del Director/a.

A més, correspon a l'Equip de Direcció, a proposta del Director/a del Departament, crear altres comissions específiques encarregades de dur a terme treballs o gestions no previstes en les competències d'altres òrgans del Departament, així com fixar la seva comesa i el seu funcionament.

 

-El Secretari/a del Departament:

El Secretari/a del Departament, que també ho és del Consell de Departament i de la Comissió Executiva, és la persona fedatària dels actes que es donen i els acords que es prenen, i com a tal estén acta de les sessions i custodia la documentació del Departament.

-Altres càrrecs:

Coordinador del Màster Oficial de Recerca en Comunicació i Periodisme: 
Dr. Santiago Giraldo Luque (santiago.giraldo@uab.cat)

Directora de la Revista Anàlisi: Dra. Anna Tous Rovirosa (anna.tous@uab.cat)

Director de la Revista RUTA: Dr. Pedro Molina Rodríguez-Navas (pedro.molina@uab.cat)

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Edifici I
08193 Bellaterra
(Campus UAB,
Cerdanyola del Vallès)
@periodismeuab
TEL +34 93 581 15 45
FAX +34 93 581 20 05

d.periodismearrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona