El Consell de Departament


El Consell de Departament, presidit pel seu director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

Són membres del Consell de Departament: Tot el personal acadèmic doctor. Una proporció d'un de cada tres (o fracció): del personal acadèmic no doctor, del personal investigador en formació, del personal d'administració i serveis i un estudiant de tercer cicle en representació dels estudiants del Departament.

L'elecció dels representants esmentats en el punt anterior, i dels seus substituts, es realitza mitjançant sufragi universal lliure i secret, en els termes previstos al Reglament electoral de la UAB. La durada del mandat d'aquests representants és de 3 anys.

Les principals competències del Consell del Departament són, entre d'altres:
  • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir el director, aprovar la relació, la distribució i l'execució de les despeses.
  • Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
  • Proposar la convocatòria de places de professorat i designar els membres de les comisions de selecció.
Web de Formularis del Departament de Física En aquesta secció trobareu una sèrie de formularis per agilitzar tasques administratives

 

Prevenció i seguretat En aquesta secció trobareu més informació sobre prevenció de riscos i actuacions d’ emergència

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física

Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat


 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona