Document de benvinguda al PDI de nova incorporació


La UAB disposa d’una guia per al professorat que proporciona al nouvingut prou informació per fer-se una idea sobre com dur a terme la seva tasca a la nostra universitat. A més del que ja es recull en aquest document, el nou Personal Docent i Investigador (PDI) del Departament també pot estar interessat a conèixer altres aspectes que intervindran en la seva tasca quotidiana.
Aquest document conté informació útil per a tots els nous professors i investigadors del Departament. En concret, els apartats previstos són:


Finalment, també hem recollit un apartat específic per a alumnes i professors convidats, que trobareu al final d’aquest document.
(Respecte dels números de telèfon, hem recollit el número complet, però recordeu que per fer una trucada interna dins la UAB només cal marcar els darrers 4 números. I per fer trucades externes, cal marcar el 0 davant del número al qual es vulgui trucar.)

 

Usuaris
Tindreu un únic usuari, que és el NIU.

Aquest número d’usuari és el que heu d’utilitzar per tot: per posar en marxa l’ordinador del despatx, per accedir a la intranet, al correu electrònic i a qualsevol altra aplicació de la UAB. Rebreu per correu intern el vostre NIU i la paraula de pas.

Tornar

El Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental

L’estructura del Departament

El Departament és l’estructura mitjançant la qual s’organitza el Personal Docent i Investigador (PDI) i les activitats de recerca. Els òrgans de govern del Departament són:
- Equip de Direcció del Departament. Cada tres anys, el Consell del Departament escull el seu director. El director triat conforma l’equip de direcció, format per un secretari acadèmic, un coordinador de doctorat i un coordinador de professorat.
- El Consell del Departament. Està format per tots els professors doctors i/o a temps complet del Departament, a més d’una representació dels professors a temps parcial no doctors, dels investigadors en formació i del personal d’administració i serveis (PAS) del Departament. Es reuneix com a mínim un cop l’any de forma ordinària.
- La Comissió executiva del Departament. Aquesta comissió s’escull en el si del Consell del Departament cada cop que hi ha eleccions a la direcció. Aquesta comissió actua en representació del Consell i dóna suport a la Direcció del Departament.
El Departament també pot tenir comissions sobre temes específics. Actualment té una comissió més, la Comissió de doctorat, encarregada de gestionar el Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals del Departament.
El PDI del Departament pertany a matèries molt diferents. Per tal de facilitar la comunicació entre la Direcció i el professorat de cada matèria, un professor de cada àmbit és nomenat “coordinador d’àmbit” durant tot un curs. La tasca del coordinador d’àmbit és la de donar suport als professors nous, facilitar l’elaboració dels plans docents i, si escau, participar en la selecció de nou professorat, sobretot si cal incorporar algun substitut.
L’activitat principal dels departaments és la recerca. En el nostre Departament la recerca està estructurada en línies de recerca (accés a les línies de recerca) corresponents a dues àrees de coneixement (els Estudis de Traducció i Interpretació i els Estudis de l’Àsia Oriental), i la majoria dels investigadors s’agrupen en grups de recerca (accés als grups de recerca).

La Secretaria del Departament
El Departament disposa d’una unitat de gestió, la Secretaria del Departament (tel. 935812761, fax 935812762). El gestor departamental i la resta de personal administratiu de la Secretaria s’encarrega de temes vinculats a la contractació del PDI temporal, de la gestió econòmica del Departament i dóna suport administratiu a la recerca. A més, també proporciona el material d’oficina bàsic per dur a terme la tasca docent i de recerca.
A l’entrada del Departament trobareu una fotocopiadora. Aquesta màquina s’utilitza amb un codi que us donaran a la Secretaria del Departament. El PDI hi pot fer les fotocòpies necessàries per preparar les classes o per a recerca. Les fotocòpies d’exàmens i programes d’assignatures s’han de fer al Servei de fotocòpies (s.rep.cceducacio@uab.cat), a càrrec de la Facultat. No està pensat fer servir aquesta fotocopiadora per fer fotocòpies i distribuir-les entre els alumnes. Si cal que els alumnes tinguin un material determinat a classe, és convenient deixar aquest material al Servei de fotocòpies en forma de dossier per tal que els alumnes el puguin adquirir.

Ajuts per a activitats de recerca
El Departament ofereix un programa d’ajuts propis per a activitats de recerca, ja sigui publicacions o assistència a congressos. Trobareu la normativa i els formularis  per sol·licitar aquests ajuts a la intranet del Departament (http://www.fti.uab.cat/intranet). Podeu accedir a la intranet amb el vostre usuari (NIU), el mateix que feu servir per posar en marxa l’ordinador i la contrasenya que hi hàgiu fixat. A la intranet també trobareu informació sobre el Consell, la Comissió executiva, el Reglament del Departament, etc.

Despatxos
En incorporar-se, els professors poden fer servir un despatx conjunt a la sala MRA-017 (tel. 935898902). En aquest despatx podeu preparar les vostres classes i fer l’atenció a alumnes. Els ordinadors no estan assignats a professors concrets, sinó que podeu fer servir qualsevol ordinador. Per aquest motiu, us aconsellem que deseu els arxius o bé en un llapis de memòria propi o bé a la unitat virtual M:/. Aquesta unitat virtual està associada al vostre usuari (NIU), per la qual cosa hi podeu accedir des de qualsevol ordinador de la UAB quan hi accediu amb el vostre usuari.
Aquesta sala està equipada amb material per a la preparació de classes, bàsicament diccionaris. Si en necessiteu cap més, si us plau poseu-vos en contacte amb el Secretari acadèmica del Departament. També hi ha uns armariets amb clau a disposició del professorat, sempre que n’hi hagi de lliures.

Correu intern i extern
La UAB disposa d’un sistema de correu intern. Serveix per enviar documentació dintre de la UAB, també entre els membres d’un mateix Departament. Els sobres de correu intern els trobareu a l’entrada del Departament, i el lloc on s’han de deixar per tal que arribin a la bústia del destinatari és també aquesta prestatgeria situada a l’entrada del Departament.
També es pot enviar correu extern des de la UAB. Per enviar correu privat, podeu recórrer a l’oficina de correus que trobareu a l’eix central del Campus. Per enviar correu relacionat amb la feina, només cal que deixeu les cartes a la prestatgeria situada a l’entrada del Departament. Feu servir llavors els sobres del Departament amb el remitent UAB.
Cada dia es recull tot el correu dipositat al Departament, tant l’intern com l’extern, i es fa arribar a els organismes de distribució corresponents.

Tornar

La Facultat
L’estructura de la Facultat de Traducció i Interpretació
El Deganat de la Facultat gestiona el centre, així com també les titulacions oficials de grau i postgrau que s’hi imparteixen (excepte els estudis de doctorat, que els gestionen els departaments pel fet d’estar molt més relacionats amb la recerca).
La Facultat té els òrgans de direcció i gestió següents:

 1. L’equip de Deganat. Cada tres anys la Junta de Facultat escull el degà de la Facultat. El degà triat conforma l’equip de deganat, format per un vicedegà d’extensió acadèmica i secretari acadèmic, un vicedegà o cap d’estudis, un vicedegà d’ordenació acadèmica i mobilitat, un coordinador d’Erasmus i programes europeus, un coordinador de titulació dels Estudis Traducció i Interpretació, un coordinador de titulació dels Estudis d’Àsia oriental, un coordinador acadèmic del SERIM i un coordinador de pràctiques. Les persones que ocupen aquests càrrecs les trobareu al web de la Facultat.
 2. La Junta de Facultat. Està format per representants de tots els estaments presents al centre (professors, estudiants i personal d’administració i serveis –PAS), escollits mitjançant un procés d’eleccions. Es reuneix com a mínim un cop l’any de forma ordinària. La Junta de Facultat estableix el calendari acadèmic de cada curs, i el trobareu al web de la Facultat.

La informació sobre les titulacions que s’hi imparteixen, així com el directori de tot el personal del centre, PDI i PAS, la trobareu també al web de la Facultat.

Gestió acadèmica i SLIPI
La Gestió acadèmica de la Facultat s’encarrega de la gestió administrativa de les titulacions del centre. En concret, s’encarreguen de la matrícula dels alumnes i l’expedició dels títols, de la gestió corresponent a les assignatures (data de proves d’avaluació, introducció de qualificacions, tancament d’actes, etc.).
La Gestió acadèmica inclou el Suport Logístic i Punt d’Informació (SLIPI), que antigament era la consergeria. Aquest servei s’ocupa de la reserva d’equipament específic (instruments audiovisuals, etc.), de la reserva d’espais per a activitats externes a l’horari lectiu, la gestió de claus i de comandaments a distància del material de les aules, etc.

El SERIM
El Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia (SERIM) és un servei adreçat als usuaris de la FTI, alumnes, professorat i PAS, l’objectiu principal del qual és oferir el suport necessari sobre els recursos informàtics i audiovisuals.
La Facultat disposa de set aules multimèdia, amb 167 ordinadors, destinades tant a la docència com a les pràctiques de les assignatures, i tres sales d’interpretació, amb 54 cabines insonoritzades, equipades amb els sistemes més moderns. Les aules convencionals també disposen d’equips que faciliten la incorporació de les noves tecnologies aplicades a la docència. A més el servei disposa de equips d’enregistrament i postproducció digital permeten la realització de material audiovisual docent propi.
El SERIM gestiona la infrastructura tecnològica de la facultat i proporciona suport en relació amb els comptes personalitzats d'accés a la xarxa per a tots els usuaris (Alumnes, Professors, PAS), la utilització de programari, l’accés a internet per a la docència (PC de les aules, Wireless amb ordinadors personals)...
En cas de tenir necessitat de suport us heu de adreçar al Centre dAssistència i Suport (CAS) telèfon: 935812100 o al correu-e: cas@uab.cat.

Bústia de correu tradicional
Tots els professors del centre disposen d’una bústia per rebre correu, que correspon al despatx que ocupen. La secció de les bústies es troba a l’entrada de la Facultat, al costat de l’aula 001.

Tornar

La Biblioteca
Tot i que podem utilitzar i treure llibres de qualsevol de les biblioteques de la UAB, la bibliografia pròpia dels estudis de traducció i d’Àsia Oriental es troba bàsicament a la Biblioteca d’Humanitats. Trobareu una guia sobre la biblioteca i els seus serveis aquí, i també al seu web. La biblioteca publica un bloc sobre cadascuna d’aquestes àrees. El bloc de Traducció i Interpetació es troba a http://blogs.uab.cat/bhtraduccio/, i el d’Àsia Oriental a http://blogs.uab.cat/bhasiaoriental.

Tornar

Serveis de la UAB
El CAS
El Centre d’Assistència i Suport (CAS) ajuda la comunitat universitària a resoldre problemes tècnics de qualsevol tipus. Podeu formular les vostres consultes per telèfon (935812100) o bé per correu electrònic cas@uab.cat.

El Campus Virtual
Totes les assignatures de les titulacions de la UAB poden disposar d’un espai a la plataforma educativa de la UAB, el Campus Virtual (CV). El web per accedir-hi és http://cv.uab.cat. Per accedir-hi necessiteu l’usuari associat al vostre número de NIU. Trobareu manuals per fer-lo servir un cop us hi hàgiu identificat.
Cada professor ha de donar d’alta les seves assignatures. Si les assignatures són compartides entre diferents professors i voleu compartir l’espai, només cal que un dels professors responsables doni l’assignatura d’alta i els altres s’hi afegeixin.
Entre d’altres eines, el CV disposa d’una eina de comunicació amb els alumnes de l’assignatura, de presentació de materials didàctics i de lliurament d’exercicis.

Servei de salut
La UAB té un dispensari situat entre la Facultat de Medicina i la Vila universitària. És un servei per a tota la comunitat universitària. A més, el personal de la UAB hi pot realitzar les revisions mèdiques. Per tal de sol·licitar una revisió, us heu d’adreçar a la Unitat de Salut Laboral, tel. 93 581 1800, o bé a través del correu electrònic servei.salut@uab.cat.

La intranet de la UAB
La UAB disposa d’una intranet mitjançant la qual proporciona informació i facilita la realització de gestions amb el PDI. Aquesta intranet està composta per les pestanyes següents:

 1. Portada. Dedicada a avisos, notícies, accessos a espais propis del correu, del Campus Virtual, etc.
 2. Espai de treball. Dedicada a les eines de treball que la UAB posa a disposició del PDI en tant que treballadors de la UAB. També inclou l’accés al MODAP, l’eina que registra la tasca duta a terme per cada professor durant cada curs.
 3. Tasca docent i investigadora. Conté tota la informació necessària per dur a terme la tasca de docent i investigadora i l’accés a webs externes sobre el tema. També conté l’accés per sol·licitar certificats.
 4. Organització. Dedicada a l’estructura de govern i administrativa de la UAB i a les normatives en vigor.
 5. Participa. Dedicada a les organitzacions o institucions que vehiculen o permeten la participació dels membres de la comunitat universitària.
 6. Avantatges. Recull els avantatges socials i comercials dels quals la comunitat universitària pot gaudir. Aquí trobareu tota la informació necessària per gaudir dels descomptes en transport i altres.
 7. Gestions. Dedicada a facilitar la realització de tràmits amb l’administració de la UAB.

A la pestanya GESTIONS – PERSONALS trobareu l’apartat per sol·licitar permisos i llicències. Cada cop que un professor s’absenta durant més de 3 dies (per assistir a congressos, cursos, fer alguna mobilitat, etc.) ha de sol·licitar un permís. El formulari per sol·licitar-lo el trobareu en aquest apartat i, un cop omplert, cal fer-lo arribar al Director del Departament per tal que el signi.

A la portada de la intranet, a la banda dreta, trobareu l’accés als diferents espais virtuals vinculats al vostre usuari. Un d’aquests espais és l’Ein@. Aquest és l’espai mitjançant el qual la UAB permet fer públic els currículums del PDI. És important que hi introduïu les vostres dades, d’aquesta manera ajudareu a donar visibilitat a l’activitat del Departament, tant pel que fa a la recerca com a la traducció. A més, l’Ein@ permet exportar-ne les dades cap als formats de currículum estàndard del Ministeri i de les agències de la Generalitat (tot i que generalment l’exportació dóna algun problema i cal revisar el document final), així com també cap a formats propis.

Tornar

Alumnes i professors convidats
La UAB té un punt d’acollida al Campus, l’International Welcome Point (IWP), que es troba a la Plaça Cívica. L’IWP centralitza totes les necessitats que puguin tenir els visitants estrangers a la nostra universitat.
Tant estudiants, com professorat o personal d’administració i serveis que vinguin a realitzar un període d’estada entre nosaltres, rebran tota l’orientació necessària abans de l’arribada i durant la seva estada. Entre d’altres, aquests són els serveis que rebran:
Abans de l’arribada:

 1. Informació general sobre la universitat.
 2. El tràmit que cal seguir per a la obtenció del visat.
 3. Informació sobre allotjament.
 4. Informació sobre el cost de vida a Barcelona.
 5. Etc.

Per tal de poder donar aquest servei a tots els usuaris, us animem que n’informeu amb anterioritat l’IWP: International.Welcome.Point@uab.cat o truqueu al 935812210.
Durant l’estada:

 1. Suport en la tramitació del permís d’estada amb la Subdelegació del Govern a Barcelona.
 2. Carnet d’estudiant o professor internacional a la UAB (amb accés a totes les instal·lacions i serveis del Campus).
 3. Informació sobre els cursos de llengua catalana gratuïts al Servei de Llengües.
 4. Informació sobre els procediments que els cal seguir per a la gestió acadèmica, depenent dels estudis que vinguin a realitzar.
 5. Resolució de tots els dubtes o incidències amb què es puguin trobar.

Pel que fa als professors i investigadors convidats o visitants, tant internacionals com nacionals, fóra adient que passessin per l’IWP a fi de facilitar-los la mobilitat i accés als serveis que els ofereixen al Campus.

Horari d'atenció als alumnes Horari d'atenció als alumnes

 

VOLS TREBALLAR AMB NOSALTRES? ENVIA EL TEU CURRÍCULUM

 

CONCURSOS Convocatòria

 

Biblioteques La pàgina de les biblioteques de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Horari secretaria:
dilluns - dijous: de 11:00 a 13:30 i de 15:00 a 16:00
divendres: de 11:00 a 13:30
juliol: de 11:00 a 13:30
agost: tancat

Edifici K
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 27 61
FAX +34 93 581 27 62

d.traduccioarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona