Resum de dades de l'activitat del Departament de Cirurgia


1. DOCÈNCIA

El departament coordina, d'acord amb la programació docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), els ensenyaments de les àrees de coneixement de Cirurgia, Oftalmologia, Otorinolaringologia, Traumatologia i Ortopèdia i Urologia. En els darrers cursos ha participat en la construcció i transformació dels plans d’estudis d'estudis als requeriments de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Docència de Grau:

El departament imparteix docència en els graus de Medicina, de Fisioteràpia i la Llicenciatura en Medicina (que s'exhaurirà en el curs 2014-15) de la facultat de Medicina, en el Grau de Logopèdia (Facultat de Psicologia) i en el Grau de Medicina compartit amb la UPF que s’imparteix en el Parc Salut Mar.

Docència de Postgrau:

També organitza i desenvolupa el programa de doctorat en Cirurgia i els programes dels Màsters propis de les àrees de coneixement del departament.

Programa de Doctorat:

L'objectiu del doctorat és disposar d'un marc adequat per a la consecució i transmissió dels coneixements necessaris per a la formació dels doctorands de cara a la realització de la tesi doctoral.

Actualment el Doctorat de Cirurgia està regulat per dos Reals Decrets:

  • RD 1393/2007 (en vies d'extinció fins al Juliol/2017)
  • RD 99/2011 (vigent)

El programa vigent del doctorat és el de Cirurgia i Ciències Morfològiques (regit pel RD 99/2011) i es presenta conjuntament amb el departament de Ciències Morfològiques. El seu coordinador és el Dr. Joan Morote Robles.

El nostre departament compta amb un elevat nombre de doctorands
 i de defenses de tesis doctorals, amb una mitjana de 30-35 tesis per curs acadèmic.

Màsters Propis organitzats pel departament de Cirurgia:
 
-   Cirurgia oncològica. Coordinador: Vicenç Artigas (UD Sant Pau)
-   Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques . Coordinador: Eduard Targarona (UD Sant Pau)

  
2 - PROFESSORAT

Tot el Personal docent i investigador del Departament està adscrit a una de les unitats departamentals que el composen.

Plantilla actual del Departament de Cirurgia 

3 - CONVENIS I COL·LABORACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS I/O DEPARTAMENTS

El departament de Cirurgia queda inclòs en els convenis que la facultat de Medicina de la UAB té establerts amb els hospitals universitaris on imparteix docència.

En l'àmbit del doctorat, el programa de Cirurgia compta amb els instituts/fundacions d'investigació en ciències de la salut que existeixen a les unitats docents de la Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol i Hospital del Mar, que tenen incorporats en la seva activitat de recerca professors del departament.

Per altra banda, els diferents màsters propis del departament tenen establerts convenis de col·laboració amb altres institucions tant per al desenvolupament de la docència, com per a les pràctiques dels alumnes.
 
4 - PRESSUPOST

El departament rep un pressupost per al seu funcionament i el cànon derivat de la seva activitat investigadora i de postgrau.

També gestiona els projectes econòmics d’alguns màsters propis organitzats en el departament.

Aquests pressupostos es gestionen i es liquiden cada exercici econòmic d’acord amb les normatives corresponents a una institució pública. 

 5 - RECERCA

Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i hi dóna suport.
Trams de recerca:

En el departament de Cirurgia hi ha 25 professors numeraris de universitat (9 CU i 16 TU), dels quals 22 tenen algun tram de recerca i 18 professors tenen trams vius (72% de la plantilla de professors d’universitat).  

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona