Altres organismes de gestió


A part dels ?rgans de govern, la gesti? del Departament de Dret P?blic i Ci?ncies Historicojur?diques tamb? es du a terme a trav?s dels Consells d’Unitat i els Coordinadors d’Unitat.


Els Consells d’Unitat

S?n els ?rgans superiors de representaci? de la unitat i estan conformats per tot el personal acad?mic i investigador en formaci? adscrit a la unitat corresponent. Es reuneixen com a m?nim tres vegades a l’any i cada cop que el coordinador o un ter? dels membres en dret a vot el convoquin. Les reunions han de ser comunicades de manera fefaent a tots els membres de la unitat en un termini previ de set dies, excepte en el cas de les convocat?ries d’urg?ncia, que han de ser justificades i aprovades pel Director del Departament.

Les funcions dels Consells d’Unitat s?n emetre parer sobre els temes d’inter?s per a la unitat, presentar el projecte de despeses per elaborar el pressupost i demanar la liquidaci? de despeses al coordinador, assumir enc?rrecs per a la realitzaci? dels treballs de recerca, informar a la Comissi? Executiva dels treballs d’investigaci?, aprovar la candidatura d’un dels seus membres a la Comissi? Executiva i qualsevol altre que li deleguin la resta d’?rgans del Departament.

Els acords dels Consells d’Unitat es prenen per majoria simple i en el c?mput dels vots es segueixen les mateixes regles que per al Consell de Departament.


Els Coordinadors d’Unitat

Els Coordinadors d’Unitats s?n els representants de les diferents unitats i s?n escollits pels membres del Consell d’Unitat per majoria simple. La durada del seu mandat ?s d’un any renovable. El Coordinadors d’Unitat s’han d’escollir cada vegada que hi hagi eleccions a Director del Departament.
Actualment els Coordinadors d’Unitat s?n:

  • Àrea de Dret Administratiu: Dra. Roser Martínez Quirante

  • Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social: Eduardo Rojo Torrecilla

  • Àrea  de Dret Eclesi?stic: Iv?n Jim?nez Aybar

  • Àrea  de Dret Financer i Tributari: Jos? Antonio Fern?ndez Amor

  • Àrea de Dret Internacional P?blic i Relacions Internacionals: Oriol Costa Fern?ndez

  • Àrea de Dret Rom?: Teresa Gim?nez Candela

  • Àrea d'Història del Dret i de les Institucions: Sebasti? Sol? i Cot

Documents institucionals Principals documents del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona