EL DEPARTAMENT D'EMPRESA


El Departament d'Empresa va ser creat per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 1985, i integra tres àrees de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats, Economia Financera i Comptabilitat i Organització d'Empreses.

Està adscrit a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i s'estructura en dues unitats: la Unitat del Campus de Bellaterra i la Unitat del Campus de Sabadell .

En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació i el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit, així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d'un membre del personal acadèmic del Departament. S'adscriuen a la Unitat de Sabadell el personal acadèmic i investigador que imparteix almenys el 50% de la seva docència en aquest centre. La resta del personal acadèmic i investigador s'adscriu a la Unitat de Campus.

Les funcions principals del Departament d'Empresa són:
 

  1. Coordinar i impartir la docència de les seves àrees de coneixement d'acord amb la  programació docent de la UAB, segons els mitjans personals i materials assignats.
  1. Impulsar les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic.
  1. Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats i programes de doctorat, fomentant l'elaboració de tesis doctorals.
  1. Fomentar la creació de grups d?investigació i promoure la realització de projectes d'investigació.
  1. Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres

 

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Agenda

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Empresa
Edifici B - Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona - Spain
(+34) 93 581 12 09

d.empresaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona