Responsabilitats

Introducció

El rector o rectora és el responsable últim en matèria de bioseguretat i exerceix aquesta responsabilitat mitjançant la delegació en la línia d’autoritat establerta i, més concretament, en els càrrecs de vicerector i vicegerent d’Investigació, en les direccions de departaments i d’instituts, en els investigadors principals i els supervisors i, en darrera instància, en cadascun dels treballadors i estudiants de la nostra universitat.

Destaquen les funcions següents:
a) L’investigador principal (IP) de cada projecte o línia de recerca és responsable de la seguretat i la salut de tot el personal que intervé en el seu projecte.
b) El supervisor, com a principal responsable de la instal·lació, té l’autoritat i el suport necessaris per a avaluar els riscos, establir polítiques i procediments de seguretat, assegurar la formació adequada del personal investigador i el manteniment correcte de la instal·lació i dels equips.
c) L'assessor de bioseguretat és responsable d’assessorar pel que fa a la manipulació dels agents biològics i de dur a terme la gestió general del programa de bioseguretat de la UAB.
d) El personal tècnic.

Les funcions i les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals (PRL) estan definides al document Prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovat pel Consell de Govern el 19 desembre de 2007.