Reglament del CBS

Introducció

El Comitè de Bioseguretat de la UAB (CBS-UAB) desenvolupa les polítiques que han de permetre assolir l’objectiu de reduir al mínim possible els riscos causats pels agents biològics. És per això que ha de vetllar per l’organització de la planificació, el control i la inspecció de les mesures preventives i de protecció que assegurin el compliment de la normativa vigent (europea, estatal, autonòmica i local) i interna en la matèria.

La funció principal és la direcció tècnica del programa i la d’assessorar a la comunitat universitària i, en especial, del personal IP, les persones supervisores d’instal·lacions i del personal de laboratori, en matèria de bioseguretat. Les funcions concretes estan recollides en l’article 3 del seu reglament de funcionament. En general, el CBS ha d’avaluar i, si escau, aprovar qualsevol projecte de recerca o docent que impliqui:

- L’ús de DNA recombinant, incloent-hi la utilització d’animals o vegetals transgènics.
- L’ús de patògens humans, animals o vegetals (bacteris, virus, fongs, paràsits, prions, etc.).
- L’ús de biotoxines.
- L’administració de productes biològics experimentals a animals.
- L’alliberament voluntari al medi d’organismes genèticament modificats o d’agents biològics que suposin una plaga per a les plantes.