Protecció de dades

Informació sobre protecció de dades personals

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament  Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, us informen que les vostres dades personals seran utilitzades amb la finalitat de enviar-vos els butlletíns trimestrals publicats pel Comitè de Bioseguretat de la UAB.

El Comitè de Bioseguretat de la UAB és el responsable del tractament i no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d’altres destinataris sense el vostre consentiment, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, ni tampoc seran objecte de transferència internacional.

Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del tractament i no comportan decisions automatitzades, ni d’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D’acord amb la legislació vigent, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (comite.bioseguretat@uab.cat), o a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (sec.general@uab.cat), acompanyant a la sol·licitud còpia del DNI o de qualsevol altre document que us identifiqui.

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).