Composició del CBS

Introducció

El Comitè de Bioseguretat (CBS) està integrat, com a mínim, per cinc membres electes escollits entre el professorat o personal investigador que, col·lectivament, tenen coneixements i experiència en el camp de la tecnologia del DNA recombinant i l’ús de patògens (humans, animals o vegetals) i que, en general, tenen capacitat per avaluar la seguretat d’instal·lacions i activitats de recerca i docència, i identificar qualsevol risc potencial per a la salut humana, per a la producció agropecuària i per al medi ambient.

Són membres actuals del CBS les persones següents:

Presidenta

  • Dra. Esther Julián Gómez, per delegació del vicerector/a d’Investigació, catedràtica d'universitat del Departament de Genètica i de Microbiologia.

Secretari tècnic

  • Dr. Sebastià Calero Garnica, Assessor de Bioseguretat. 

Membres

  • Dr. F. Xavier Abad Morejón, Assessor de Bioseguretat. Cap de la Unitat de Biocontenció NBS3 i Laboratoris NBS2 al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). 
  • Dr. Antonio Casamayor Gracia, professor agregat laboral del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular i Coordinador de seguretat de la facultat de Veterinària.
  • Dr. Albert Quintana Romero, professor agregat laboral del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia..
  • Dra. Laura Tusell Padrós, professora agregada laboral del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
  • Manuel del Pino Santiago, Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UAB.