Composició del CBS

El Comitè de Bioseguretat (CBS) està integrat, com a mínim, per cinc membres acadèmics o investigadors que, col·lectivament, disposen de coneixements i d’experiència en el camp de la tecnologia del DNA recombinant i l’ús de patògens (humans, animals o vegetals) i que, en general, tenen capacitat per a avaluar la seguretat d’instal·lacions i activitats de recerca i docència, i identificar qualsevol risc potencial per a la salut humana, per a la producció agropecuària i per al medi ambient.

Són membres actuals del CBS les persones següents:

• President
Dr. Isidre Gibert González, per delegació del vicerector d’Investigació, professor titular del Departament de Genètica i de Microbiologia 

• Secretari Tècnic
Dr. Sebastià Calero Garnica, Assessor de bioseguretat. 

• Membres
Dr. F. Xavier Abad Morejón, Assessor de Bioseguretat. Cap de la Unitat de Biocontenció NBS3 i Laboratoris NBS2 al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). 
Dr. Antonio Casamayor Gracia, professor agregat laboral del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular i Coordinador de seguretat de la facultat de Veterinària.
Dra. Esther Julián Gómez, professora agregada laboral del Departament de Genètica i de Microbiologia.
Dra. Laura Tusell Padrós, professora agregada laboral del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia.
Gloria Villalba Mata, responsable del Servei d'Hivernacles del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG).
Manuel del Pino Santiago, Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UAB.