El CBS - UAB

La bioseguretat, en el sentit més ampli, es pot definir com el conjunt de mesures (organització, pràctiques de treball, disseny d’instal·lacions, equips de seguretat, etc.) dirigides a prevenir i protegir la salut humana, animal, vegetal i del medi ambient davant de tots aquells agents, factors i riscos d'origen biològic.

Darrere d’aquest concepte hi ha un conjunt ampli i diversificat de normatives dirigides a la protecció dels éssers vius i del medi ambient que regulen aspectes com ara: l’exportació i la importació, l’alliberament al medi ambient, la utilització confinada, la producció, el transport, la comercialització, l’emmagatzemament i la destrucció o eliminació d’agents biològics, modificats genèticament o no. L’objectiu principal és garantir una prevenció i una protecció efectives en l’àmbit de la salut humana, la producció agropecuària, la diversitat biològica i el medi ambient.

Com a resposta a la necessitat de regular i millorar la gestió del risc biològic a la UAB el Consell de Govern, en la seva sessió de 31 d’octubre de 2003, va aprovar la creació, la composició i el funcionament del Comitè de Bioseguretat de la UAB (CBS-UAB) i el seu reglament.

El CBS-UAB agrupa un conjunt de persones expertes que treballen per optimitzar el programa de bioseguretat institucional i assegurar que tota investigació o pràctica docent amb agents biològics sigui conforme amb les bones pràctiques de laboratori i la normativa legal en matèria de bioseguretat.