Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Drets i Deures del PAS

Drets i Deures del PAS

Els drets i deures del personal d’administració i serveis estan regulats als Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i a la normativa pròpia de cada col·lectiu.
 
D’acord amb l’article 154 dels Estatuts de la Universitat, són drets del personal d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona, sens perjudici dels establerts per la Constitució i les lleis, els següents:

a) Participar en els òrgans de govern i de representació, així com elegir els seus representants, d’acord amb el que aquests Estatuts i normes de desenvolupament estableixin.
b) Ser informat regularment de les qüestions que afectin la comunitat universitària.
c) Assistir a les activitats organitzades o concertades per la Universitat que es considerin d’interès per a la formació del personal d’administració i serveis.
d) Associar-se lliurament.
e) Negociar amb la Universitat les condicions de treball, a través dels seus comitès de representants i de les normes establertes a aquest efecte.
f) Utilitzar les instal·lacions i els serveis universitaris d’acord amb les normes que els regulen.


D’acord amb l’article 155 dels Estatuts, són deures del personal d’administració i serveis, a més dels establerts en les lleis, els següents:

a) Complir els Estatuts, les seves normes de desenvolupament i la normativa interna de la Universitat.
b) Contribuir al compliment de les finalitats de la Universitat i al seu millor funcionament com a servei públic.
c) Participar en els cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació i el perfeccionament del personal d’administració i serveis.
d) Respectar la resta de membres de la comunitat universitària, particularment la seva integritat física i moral i l’exercici dels seus drets.
e) Respectar el patrimoni de la Universitat, els béns públics i privats presents a les seves instal·lacions i vetllar per la seva conservació.
f) Assumir les responsabilitats que comportin els càrrecs per als quals hagi estat elegit.

El títol III de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) regula els drets i deures i el codi de conducta dels empleats públics.

Pel que fa als drets, es reconeixen uns drets individuals en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei; el dret a la carrera professional i promoció interna, uns drets retributius, el dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional, el dret de reunió, a la jornada de treball, permisos i vacances.
 
Pel que fa als deures, els empleats públics han de desenvolupar amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i han d’actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes.

Més informació a:
Estatuts de la UAB