Si has decidit dipositar la tesi per compendi de publicacions, caldrà que abans del dipòsit, comptis amb l'acceptació per part de la Comissió del programa de Doctorat corresponent de la teva sol·licitud de dipòsit per compendi de publicacions. La comissió es reuneix amb una periodicitat mensual, aproximadament, per tant, caldrà que efectuïs el lliurament de la teva sol·licitud amb una antelació d'un mes respecte a la data prevista de dipòsit.

REQUISITS

 • Presentar un mínim de dos publicacions (articles, capítols de llibre o llibres sobre la mateixa línia de recerca, publicats a revistes indexades a les bases de dades internacionals. La suma del Factor d’Impacte (FI) de les revistes on han estat publicats els articles que formen la tesi ha de ser d’un mínim de 4 punts de FI o un 75% del FI de la millor revista de l’àrea temàtica, un cop excloses les revistes de treballs de revisió
 • Que aquestes publicacions hagin estat publicades o acceptades per a la publicació amb posterioritat a la data d’inscripció del projecte de tesi.
 • Els treballs han de ser acceptats per a la publicació amb posterioritat a l’inici dels estudis de doctorat (període de docència).
 • Que les publicacions que conformin la tesi doctoral no hagin estat utilitzades en tesis anteriors.
 • Que a les publicacions consti la UAB a través de la filiació del director o del doctorand, o en els agraïments (o en nota a peu de pàgina), amb l’expressió “Aquest treball ha estat realitzat en el marc del doctorat en ... de la Universitat Autònoma de Barcelona”o una de semblant.


DOCUMENTS PER A LA SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE TESI PER COMPENDI

 1. Sol·licitud de compendi de publicacions degudament emplenat i signat per l’alumne (formulari).
 2. Informe del director/s de la tesi on s’indiqui la idoneïtat de la presentació de la tesi per compendi. Ha de constar específicament el factor d’impacte de les publicacions. Signat pel director de tesi. (formulari)
 3. Model d’acceptació dels coautors (o renúncia en cas de no doctors). Un per a cada coautor (documentació original). Hem de comprovar que estiguin tots els que hi consten en els diferents articles. (formulari disponible en anglès, català o castellà)
 4. Articles publicats i/o acceptatsAdjuntar carta d’acceptació en cas de no haver estat encara publicats.


ESTRUCTURA DE LA TESI PER COMPENDI DE PUBLICACIONS

Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions hauran de contenir els apartats següents:

 • Una introducció en la qual es presentin els treballs i es justifiqui la unitat temàtica de la tesi.
 • Un resum global dels resultats i la discussió d’aquest resultats.
 • Les conclusions finals.
 • Una còpia dels treballs ja publicats i admesos per la Comissió d’Estudis de Postgrau perquè formin part de la tesi.

 
ELABORACIÓ DE LA TESI I DEFENSA

Els requisits de direcció, d’admissió, d’elaboració, de nomenament de tribunals i de defensa de la tesi per a aquesta modalitat de presentació són els mateixos que estan establerts amb caràcter general. El director o els codirectors de la tesi no podran formar part del tribunal. Cap dels coautors dels treballs que es presenten podrà formar part del tribunal de defensa de la tesi doctoral.
 

Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona