CONVOCATÒRIA DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT EN QUÍMICA
 
TESIS DEFENSADES DURANT EL CURS 2017-2018
 
OBJECTE
Concedir els premis extraordinaris de doctorat als doctors del programa de Doctorat en Química per les tesis defensades entre el dia 1 d'octubre de 2017 i el dia 30 de setembre de 2018.
 
ACREDITACIÓ DE MÈRITS I DOCUMENTACIÓ
Els doctors interessats poden lliurar la seva acreditació de mèrits segons el model normalitzat que trobaran al final d'aquesta pàgina.
Cal adjuntar una còpia dels articles publicats derivats de la tesi doctoral i la documentació acreditativa d'altres contribucions: presentacions a congressos, patents, etc. 
 
Aquesta documentació s’ha de lliurar a la Secretaria del Departament de Química, per correu electrònic, a l’adreça: gestio.postgrau.quimica@uab.cat.
 
CALENDARI
  • Termini de presentació d’acreditacions: 06/03/2020 a 27/03/2020 (ampliat fins el 02/04/2020 a les 14 hores).
  • Aprovació de la proposta de premis per part de la Comissió de Doctorat: 6 de juny de 2020 (A partir d’aquesta data l’Escola de Doctorat comunicarà el resultat als premiats i els seus directors).
  • Cerimònia de lliurament del Premis extraordinaris: Novembre de 2020 (previsió).
 
AVALUACIÓ I CONCESSIÓ
L’avaluació tindrà en compte només les aportacions científiques realitzades dins del marc de la Tesi Doctoral i, per tant, queden excloses totes les aportacions realitzades fora de la mateixa.
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA
Formen part de la Comissió Avaluadora el coordinador dels estudis de Doctorat en Química, que la presideix, i dos professors doctors del programa. 
 
Membres de la Comissió Avaluadora dels premis corresponents a tesis defensades durant el curs 2017-2018:

Dr. Gregori Ujaque (UAB) - president
Dra. Rosario Núñez (ICMAB) - vocal
Dr. Pau Bayón (UAB) - secretari
 
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES APORTACIONS CIENTÍFIQUES:
  1. Articles originals en revistes científiques: Aquests es puntuaran tenint en compte els valors dels índexs d’impacte de la revista. Cada aportació puntuarà 2 vegades l’índex d’impacte.  Les puntuacions de les aportacions dels sol·licitants es dividiran per N, on N és la posició del candidat en la llista d’autors. En el cas, que aquesta sigui per ordre alfabètic, el director de tesi haurà d’especificar el grau de participació del candidat.
  2. Patents: Es distingirà entre patents en explotació (40 punts) i no explotació (4 punts).
  3. Comunicacions a congressos Es distingiran comunicacions orals ( 6 punts), flash (3 punts) i pòsters (1 punt)
  4. Altres contribucions: menció internacional, capítols de llibre, divulgació científica, etc... Es puntuaran a criteri del tribunal fins un màxim de 10 punts.
 
ASSIGNACIÓ DELS PREMIS EXTRAORDINARIS
Un cop assignats els punts de les aportacions científiques, seran sumats i ordenats els resultats, sent proposats com a premiats els doctors que hagin obtingut la puntuació més elevada. 
La Comissió Avaluadora podrà proposar, com a màxim, un premi per a cada cinc tesis doctorals o fracció.


DOCUMENTACIÓ

Model de acreditació de mèrits: enllaç
 
Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona