Diposit


El depòsit de la tesi doctoral es un tràmit que has de realitzar on-line.
Tens tota la informació sobre aquest procediment al següent enllaç: Dipòsit online de la tesi

Formularis específics per Doctorands adscrits al Departament de Química

A banda dels documents que requereix l'Escola de Doctorat mitjançant el procediment establert pel Dipòsit online de la tesi, els alumnes del programes de doctorat en Química i Electroquímica. Ciència i Tecnologia) han de omplir i pujar a la seva sol·licitud de dipòsit els següents formularis (CEDoct a 01/04/2009):

  • Document de "No Vinculació dels membres del tribunal" (formulari): mitjançant aquest document els directors de tesi fan constar que cap membre del tribunal ha participat en l'elaboració de la tesi o dels articles vinculats a la mateixa.
  • Acreditació de mèrits dels membres del tribunal (formulari): mitjançant aquest document s'acredita la experiència investigadora dels membres del tribunal.
Addicionalment, si la situació acadèmica d'algun membre no correspon a cap d'aquestes: Catedràtic d'Universitat, Catedràtic d’Escola Universitària, Catedràtic Laboral, Titular d'Universitat, Titular d’EU., Professor associat, Lector, Professor jubilat o emèrit d’universitat espanyola, Professor Agregat, Professor Contractat Doctor, Professor Ajudant de Doctorat, Investigador, Professor investigador del CSIC, Científic Titular del CSIC, investigador ICREA, Investigador Ramón y Cajal; caldrà que l'estudiant adjunti a la seva sol·licitud de dipòsit de tesi el CV científic del membre del tribunal on s’hauran d’indicar els projectes d’investigació i les publicacions dels darrers cinc anys.


MEMBRES DEL TRIBUNAL

Tots els membres del tribunal han de ser doctors amb experiència investigadora acreditada.

Membres titulars: Els tres membres titulars seran de tres institucions diferents, i com a màxim, un serà de la UAB o dels instituts col·laboradors del Programa de Doctorat que tingui vinculació económica i/o contractual amb la UAB. Podrà participar més d'un membre del CSIC, sempre i quan, pertanyin a instituts de recerca diferents.

En el cas dels programes de doctorat interuniversitaris com és el programa de doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia com a màxim pot participar un membre de qualsevol de les institucions que participen al programa.

Membres suplents: si el dia de la defensa de la tesi un dels membres titulars del tribunal no hi pot assistir, podrà actuar un dels suplents, mantenint el criteri indicat anteriorment sobre el nombre màxim de participants de la UAB o instituts col·laboradors. Per tant, es recomana que com a mínim, un dels membres del tribunal sigui extern.

Trobareu informació detallada a l'apartat Dipòsit online de la tesi > Sol·licitud de dipòsit de tesi online > Proposta membres del tribunal, de la pàgina web de l'Escola de Doctorat.
 

FORMAT DE LA TESI

Instruccions format
 
Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona