El dipòsit de la tesi doctoral s'efectua a l'Escola de Doctorat, personalment, en data i hora acordada mitjançant Cita Prèvia. No obstant això, per dipositar la tesi, el doctorand haurà de lliurar prèviament la documentació que es detalla a continuació a la Secretaria del Departament de Química, amb una antelació aproximada de 4 dies, per a la seva revisió i signatura per part del coordinador/a del programa de Doctorat.

Documentació per lliurar a la Secretaria del Departament uns dies abans del dipòsit a l'Escola de Doctorat:

 • 2 exemplars de la tesi Doctoral signats per directors i doctorand.  En aquest document trobareu indicacions sobre el format de la portada i estructura: protocol.
 • Formularis (models disponibles a la pàgina web de l'Escola de Doctorat: enllaç).
  • 3 exemplars iguals del Full de Dipòsit: originals i signats pel doctorand. En el moment del fer el dipòsit, segellaran els tres exemplars i tornaran al doctorand dos d'ells, un per al seu arxiu i un altre per portar-ho a la Secretaria del Departament de Química.
  • 1 exemplar de l'Informe del Director.
  • 1 exemplar de l'Informe del Tutor. Si ho preferiu, podeu lliurar un únic informe, el qual han de signar tant per director/s com tutor.
  • 1 exemplar de Proposta membres del tribunal. Atenció, si sol·liciteu la menció de doctor internacional el document és lleugerament diferent; feu servir el formulari que correspongui en cada cas.
 • Altres formularis (es tracta de documents específics per Doctorands adscrits al Departament de Química de qualsevol dels programes vigents, Química, Ciència de Materials, Electroquímica. Ciència i Tecnologia):
  • Document de "No Vinculació dels membres del tribunal" (formulari)
  • Acreditació de mèrits dels membres del tribunal (formulari). En cas que el doctorant inclogui com membre del tribunal a una persona que no es trobí en una de les situacions acadèmiques indicades al peu del formulari de Proposta de membres del tribunal (professionals de l'industria, membre de tribunal internacional que no pertany a una institució d'investigació, etc. ) caldrà lliurar addicionalment, un currículum científic on constin els mèrits acadèmics i científics.


A part d'aquests documents, el dia del dipòsit a l'Escola, has de lliurar un còpia del teu DNI, un CD-ROM o pendrive que contingui la tesi en format digital, i dos resums explicatius d'extensió màxima de 600 paraules cadascú, en l'idioma de presentació de la tesi i en anglès), el formulari de publicació de TDX . Més informació

Addicionalment, si vols que a la teva tesi se li reconegui la menció de Doctor Internacional, en fer el dipòsit, hauràs de presentar la sol·licitud de menció internacional i els informes de 2 experts internacionals (lliurar també a la Secretaria del Departament amb antelació per a la signatura per part del coordinador del programa). Més informació i formularis: Menció Doctor Internacional

ACTIVITATS VALIDADES A SIA.UAB.CAT

Abans de dipositar has de tenir validades al teu expedient de doctorand a Sia.uab.cat, com a mínim, les activitats obligatòries. Els directors validen, si escau, les activitats que previament haguis informat i justificat.
La informació sobre les activitats i la seva gestió a sia.uab.cat està disponible a l'apartat activitats i seguiment del programa, en aquesta pàgina web, i addicionalment, al web de l'Escola de Doctorat (tutorial)

REQUISITS DE COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL DE TESI

En la proposta del tribunal de tesi, com a màxim un dels tres membres titulars pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat. Pel que fa als dos o tres membres suplents, només un pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat.
 
Situació Acadèmica del membre de tribunal: Si la situació acadèmica no correspon a cap de les indicades a continuació, caldrà que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat hagi valorat que té suficient experiència investigadora per formar part del tribunal, a partir del CV del membre del tribunal on s’hauran d’indicar els projectes d’investigació i les publicacions dels darrers cinc anys.
Situació Acadèmica: Catedràtic d'Universitat, Catedràtic d’Escola Universitària, Catedràtic Laboral, Titular d'Universitat, Titular d’EU, Professor associat, Lector, Professor jubilat o emèrit d’universitat espanyola, Professor Agregat, Professor Contractat Doctor, Professor Ajudant de Doctorat, Investigador, Professor investigador del CSIC, Científic Titular del CSIC, investigador ICREA, Investigador Ramón y Cajal.
 
Membres suplents: Si el dia de la defensa de la tesi un dels membres titulars del tribunal no hi pot assistir, podrà actuar un dels suplents, tenint en compte que màxim un dels tres membres en la composició final del tribunal pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat.


A part d'aquesta normativa, cada departament pot establir unes especificacions pròpies que amplien o matisen la informació general. A continuació tens la normativa específica dels programes del Departament de Química:


DEFENSA A UN LLOC NO HABITUAL

Aquells doctorands que vulguin defensar la tesi en un espai que no sigui depenent de la UAB, hauran de presentar amb un més d'antelació la sol·licitud corresponent a l'Escola de Doctorat (Unitat d'Atenció a l'Usuari, e-mail: tesis@uab.cat). Més informació: enllaç

Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona