Presentació 
Línies de recerca i tutors
Activitats
Seguiment

Ciència de Materials


Els departaments de Física, Química i Geologia de la UAB impulsen el programa de doctorat en Ciència de Materials, l'objectiu del qual es la formació d'investigadors que desemboca en la tesi doctoral, posant èmfasi en la metodologia i les tècniques d'investigació de nous materials. L'objectiu d'aquest programa de doctorat és preparar els estudiants per tal que siguin capaços d'iniciar i completar una investigació original i innovadora en aquest àmbit. Es pretén, per tant, formar doctors que realitzin una tasca investigadora de qualitat.
El doctorand també haurà de mostrar un coneixement profund de la bibliografia específica del tema investigat, capacitat de síntesi i interpretació, així com coneixement dels principals debats i aportacions científiques més recents, molt especialment en l'àmbit on hagi centrat la seva recerca.
Aquest programa de doctorat ha rebut la Menció cap a l'Excel·lència que atorga l'ANECA.

Informe de verificació del programa: enllaç
Informe de seguiment del programa: enllaç

Perfil del doctorand

Els requisits d’accés propis d’aquest programa de doctorat s’estableixen per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. L'estudiant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i les eines bàsics en ciència de materials, capacitat d'assimilar nous coneixements i ha de tenir domini de l'anglès, llengua vehicular del programa.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals vies de sortides professionals:

    * Empreses de l'àmbit de la ciència de materials.
    * Ensenyament a secundària i a la universitat en aquest àmbit.
    * Recerca: fonamental i aplicada.
    * Consultoria en el camp de la ciència dels materials.
    * Emprenedoria en sectors d'alta tecnologia Investigació en centres públics o privats.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Ciència de Materials forma investigadors amb la capacitat per iniciar i completar de forma satisfactòria una investigació original, innovadora i de qualitat. Aquesta investigació pren forma en una tesi doctoral. A més a més, els investigadors han de mostrar un profund coneixement de la bibliografia específica del tema que sigui objecte d'estudi, capacitat de síntesi i d'interpretació i coneixement dels principals debats i aportacions científiques més recents, sobretot dins de l'àmbit en el qual s'emmarqui la investigació.

Altres objectius d’aquest programa de doctoral són:

    * L'objectiu primari és formar professionals amb una base sòlida i actualitzada en el camp de la ciència i la tecnologia de materials.
    * Tenir capacitat per a l'ús de repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades, i per extreure informació pertinent per a la investigació.
    * Procedir amb un disseny d'investigació flexible i emergent o programat, tot servint en tot moment als objectius d'una investigació.
    * Ser competent en l'ús de les tècniques experimentals pròpies de la disciplina i especialment en aquelles emprades en la recerca.
    * Conèixer en profunditat els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la recerca.
    * Conèixer els debats més recents sobre orientacions teòriques (teòriques-pràctiques) en la disciplina en la línia d'investigació en la qual s'insereix la recerca doctoral.
    * Ser competent en la comprensió, la sistematització, la interrelació i l'anàlisi de forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
    * Avaluar críticament els resultats obtinguts i exposar clarament i concisament les conclusions de la investigació, tant a experts en la matèria com a no experts, d'acord amb els cànons crítics de la disciplina, tot tenint en compte els diversos públics als quals van dirigits.
    * Actualitzar i prosseguir la formació de manera autònoma, desenvolupant un enfocament ètic en l'activitat professional.
    * Introduir els estudiants a la recerca acadèmica, així com a la innovació i al treball en el sectors productius basats en la utilització dels diferents materials emprats avui en dia.

Coordinador/a 

La coordinadora dels estudis de  Doctorat en Ciència de Materials és la Dr. Roger Bofill Arasa, de la Unitat de Química Inorgànica (Correu electrònic: roger.bofill@uab.cat).

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Els membres que conformen la Comissió de Doctorat de Materials són:

  • Dra. Eva Pellicer Vilà (Dept. Física UAB)
  • Dr. Jordi Arbiol Cobos (ICN2)
  • Dr. Gerard Tobias Rosell (ICMAB-CSIC)
  • Dra. Roser Pleixats Rovira (Dept. Química UAB)
  • Dra. Marta González Silveira (Dept. Física UAB)

Gestió administrativa

Si l'alume està adscrit al Deparament de Quimímica, ha de contactar amb:
Secretaria del Departament de Química
Contacte: Elena Jiménez
Tèlefon: 93 581 1997
Per a més informació, adreceu-vos al correu electrònic:gestio.postgrau.quimica@uab.cat

El Doctorat en Ciències de Materials és un projecte formatiu interdepartamental, on hi estan involucrats:

Institucions que hi col·laboren:

  • ICMAB (Institut de Ciència de Materials de Barcelona).
  • ICN2 (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia).
  • IMB-CNM (Institut de Microelectrònica de Barcelona - Centre Nacional Microelectrònica).

Més informació.

Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona