Avaluació i seguiment anual de la tesi


Un cop el doctorand és admès al programa de doctorat, ha de formalitzar una matrícula cada curs acadèmic (incloent-hi el curs de dipòsit de la tesi doctoral), a fi que consti com a doctorand. Per continuar en el programa el doctorant haurà de passar una avaluació oral, davant d'un tribunal, que s’anomena seguiment. El tribunal avaluarà la formació i avanços realizats pel doctorant durant el curs i el progrés de l’elaboració de la tesi doctoral.

És per aquesta raó que el coordinador del programa de doctorat del departament farà pública a l'inici de cada curs acadèmic una convocatòria de seguiment, en què planifica la data i el tribunal format per tres doctors del departament que avaluarà el progrés del pla de recerca del doctorand, el desenvolupament del seu document d’activitats i publicacions.
Aquest informe s'ha de lliurar al tribunal i haurà de constar amb la signatura (a més de la del doctorant) del director de la tesis.

En casos excepcionals (estades de recerca), la Comissió de Doctorat, pot autoritzar substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

El fet de no presentar-se a un seguiment anual sense cap justificació comporta la baixa definitiva del doctorand en el programa de doctorat, atès que l’avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable perquè pugui continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, el doctorand es pot tornar a matricular del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-se a una avaluació d’aquest seguiment al març següent.

Si supera el seguiment en aquesta convocatòria de març, el doctorand ha de matricular-se del seguiment corresponent en el mateix curs acadèmic. Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, el doctorand causa baixa definitiva en el programa de doctorat.

La presentació oral de l'estudiant durarà com a màxim 20 minuts més el temps que els membres de la Tribunal de Seguiment dediquin a les preguntes.

El format de l'informe es pot trobar a l'enllaç la dreta  "Indicacions del seguiment del Progrés del Doctorant".
HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

TDX Tesis en Xarxa (DACSO)

 

Seguiment Doctorat Indicacions del seguiment del Progrés del Doctorant

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona