Requisits


 

Requisits d'accés generals

Podrà accedir a aquests estudis de doctorat qui:

- hagi superat el període formatiu d'aquest doctorat.
      o bé
- estigui en possessió d'un títol de màster oficial de recerca amb un període formatiu afí al d'aquest estudi de doctorat.
      o bé
- hagi obtingut la Suficiència Investigadora (RD 185/1985) o el Diploma d'Estudis Avançats (RD 778/1998).

En tots els casos, caldrà acreditar que:
 
- el títol ha estat atorgat per una universitat espanyola o estrangera que en el país d'origen faculti el doctorand per a l'accés a la fase d'investigació del doctorat.

- el màster cursat ha estat d'un mínim de 60 crèdits ECTS, dels quals 15 crèdits han de ser de recerca, i sempre que s'hagin completat 300 crèdits en el conjunt dels estudis universitaris de grau i postgrau. Si no es pogués demostrar que s'ha realitzat un mínim de 20 crèdits d'iniciació a la recerca, caldrà matricular-se i superar el mòdul de recerca del màster oficial indicat com a període formatiu previ. En aquest cas, l'admissió a l'estudi de doctorat estarà condicionada a la superació d'aquesta docència

- Per a l'admissió a l'estudi de doctorat caldrà, també, la conformitat d'un/a doctor/a que assumeixi la tasca de direcció de la tesi.


Requisits d'accés específics

- Presentar una declaració d'interès
- Presentar un projecte provisional de recerca doctoral
- Comptar amb el vist-i-plau d'un professor del departament per dirigir o tutoritzar la recerca doctoral
 

Criteris de selecció

- Expedient acadèmic
- Formació acadèmica prèvia
- Coneixement de llengües estrangeres
- Possibilitat real de dur a terme el projecte de recerca doctoral proposat
- Comptar amb el vist-i-plau de la coordinadora dels estudis

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Barcelona HPS Research Group Barcelona HPS Research Group

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01

d.filosofiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona