Tutorització de la tesi


El doctorand quan faci la seva preinscripció online haurà de proposar quin serà el seu tutor. La comissió acadèmica del programa de doctorat en Medicina valorarà la proposta del doctorand i si la considera adient l’acceptarà.

El nomenament del tutor acadèmic es pot modificar en qualsevol moment del període de realització doctorat: d’una banda, i sempre que hi concorrin raons justificades, el tutor pot renunciar a la direcció de la tesi; de l’altra, un cop escoltat el doctorand, i si també hi concorren raons justificades, la comissió acadèmica del programa de doctorat també pot modificar el nomenament del tutor. En tots dos casos la comissió acadèmica del programa de doctorat valorarà la nova proposta de tutor acadèmic del doctorand i si la considera adient l’acceptarà.
 


Responsabilitats del tutor

El tutor acadèmic serà el responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat investigadora als principis dels programes de doctorat i de l’Escola de Doctorat.

El tutor acadèmic té assignades les obligacions i la dedicació següents:

  • Assegurar la coherència entre les tasques del doctorand i les del director i el seu grup de recerca.
  • Vetllar per la interacció del doctorand amb  la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  • Vetllar per l’adequació de la formació del doctorand i l’activitat investigadora amb els principis del programa i de l’Escola de Doctorat.
  • Signar els documents de compromís i d’activitats del doctorand.
  • Revisar i signar el pla de recerca del doctorand.
  • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.

 


Tutoria

La teva tesi ha de tenir un únic tutor. La designació del tutor ha de recaure en un dels tutors del Programa de Doctorat en Medicina, que pots consultar en el document Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Documents. Un tutor pot fer al mateix temps la funció de director.

Pot optar a ser tutor en el nostre programa de doctorat qualsevol candidat que tinguin un sexenni viu estatal i presentin el seu comprovant.

En el cas que no compleixin amb el requisit anterior, també podran sol·licitar la incorporació com a tutor en el nostre programa de doctorat aportant la Fitxa de publicacions i de projectes, que pots trobar en l'apartat Documents.

Qualsevol candidat que no tingui cap vinculació contractual amb la Universitat Autònoma de Barcelona, haurà d'aportar també una autorització de la institució per a la qual treballa, segons el Model d'autorització d'institució externa a la UAB, que pots trobar en l'apartat Documents.

Finalment si el candidat no és Catedràtic, Professor titular d'universitat, Professor agregat d'universitat o doctor per la UAB haurà d'aportar també còpia del títol de doctor.

La comissió acadèmica del programa de doctorat valorarà i resoldrà la petició d'incorporació al programa de doctorat com a possible tutor. Si s’accepta la petició és demanarà a la Oficina de Qualitat la seva incorporació com a tutor del nostre programa de doctorat pel curs següent.
Nombre màxim de tesis doctorals per tutoritzar

Segons l'acord de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina, un mateix tutor podrà tutoritzar, com a màxim, 10 tesis simultàniament. Per tant, abans d'escollir tutor de tesi has de comprovar que el tutor amb el què hagis acordat la tutorització de la tesi no superi aquest nombre màxim de tesis que pot tutoritzar simultàniament. Si tens dubtes, pots demanar al tutor que consulti les seves tesis tutoritzades a sia.uab.cat. Trobarà explicacions detallades de com fer-ho al document Instruccions pels directors per visualitzar llistats de tesis dirigides i/o tutoritzades que trobaràs a l'apartat Documents. També pots consultar-ho amb nosaltres.Jubilació d'un tutor/a

De la reunió del 23/11/2018 de la Junta Permanent, l'Escola de Doctorat ens ha publicat uns aclariments a la normativa que regula les figures de tutors/es de tesis (recollida a la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol -articles 353-357-), per tractar la condició d'un/a tutor/a jubilat/da.

Tutoria de tesis ja iniciades en el moment de la jubilació:

  • Tutors/es jubilats/des o prejubilats/des (que no siguin professors/es emèrits/es o honoraris/es): es podrà fer constar a l'exemplar de la tesi com que ha estat tutor/a fins a la data de la jubilació, però no intervindrà en la validació del dipòsit de la tesi. Excepcionalment, podran mantenir la seva condició de tutor/a si la tesi es diposita en un termini no superior als 3 mesos des de la data de la jubilació.

Inici de noves tesis doctorals:

  • Tutors/es jubilats/des i professors/es emèrits/es honorífics/ques no podran actuar com a tutors/es de noves tesis. Deixen de ser professors/es del programa de doctorat.


En aplicació d'aquests aclariments un tutor/a jubilat/da (que no desenvolupi cap activitat amb un contracte laboral) haurà de renunciar a la tutorització de les seves tesis. Serà responsabilitat del doctorand/a gestionar el canvi de tutor/a per a evitar possibles problemes en el dipòsit o lectura de la seva tesi. Pots consultar com gestionar aquesta modificació aquí.

 Documents
 

Document de Fitxa de publicacions i de projectes
Tutorial per consultar l'ISI Web of Knowledge
Model d'autorització d'institució externa a la UAB
Tutors del Programa de Doctorat en Medicina
Instruccions pels directors per visualitzar el llistat de tesis dirigides i/o tutoritzades
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona