Seguiment


Pots trobar tota la informació sobre el seguiment del curs acadèmic a la web de l'Escola de Doctorat clicant aquí.

Cada curs una comissió formada per tres doctors avalua el progrés del pla de recerca del/de la doctorand/a, el desenvolupament del seu document d’activitats i el pla previst per al curs següent.

L'avaluació del curs es farà mitjançant la valoració d’un Informe del seguiment anual que incorporà també les dades respecte a les reunions establertes en el curs corresponent. Aquest informe s’haurà d’emplenar pel doctorand una vegada hagi consensuat amb els seus directors i tutor el contingut. El doctorand accedirà a una plataforma online per realitzar el seguiment, mitjançant l'enllaç https://gestiodoctoratmedicina.uab.cat/, introduint el seu NIU i la seva paraula de pas.

Els doctorands de primer o segon seguiment que hagin dut a terme les Activitats formatives obligatòries hauran de fer-ho constar en l’Informe de seguiment anual seguint les indicacions de l’aplicació. A la plataforma s’haurà d’adjuntar el model del Certificat de superació d’activitats formatives obligatòries sense qualificació, omplert i signat per tots els directors. Aquest model el podràs descarregar des d’aquesta mateixa aplicació i servirà per acreditar les activitats obligatòries.

Recorda que:

Les activitats formatives obligatòries del nostre programa de doctorat  estan definides com dos grans blocs:

- Participació en seminaris interns de grup d'investigació dels hospitals (o d'altra institució sanitària) [El seu codi a l'apartat 'Documents d'Activitats' de l'expedient a sia.uab.cat és: '9 - Participació en seminaris interns de grup d'investigació/departament - Descripció variable']

- Participació en sessions hospitalàries (o d'altra institució sanitària) [El seu codi a l'apartat 'Documents d'Activitats' de l'expedient a sia.uab.cat és: '16 - Sessions hospitalàries - Descripció variable']

El contingut de cadascuna d'aquestes activitats queda definit pel punt 2 de l'annex del document de compromís que vau signar tant el doctorand com el/s director/s i presentar en el moment de la vostra admissió.

Els directors  podran demanar al doctorand lliurar la documentació que ells estimin oportú per tindre les garanties que el doctorand ha participat en les activitats que ells certificaran.

És obligatori que els doctorands  també  justifiquin i registrin  les activitats formatives al seu expedient informàtic mitjançant la intranet. Posteriorment els seus directors les hauran de validar. Vegeu les  instruccions aquí.

Les sol·licituds de pròrroga, es podran tramitar des de la mateixa plataforma. Pel que fa a les pròrrogues extraordinàries serà necessari adjuntar un Informe del/s director/s i tutor de la tesi. Aquest model el podràs descarregar des d’aquesta mateixa aplicació.

Una vegada omplerta  tota la informació i adjuntat els  documents, si calen, el doctorand haurà de prémer el botó “enviar seguiment” i s'enviarà un missatge automàtic als  directors i tutor perquè ho revisin i donin la seva conformitat. Els directors i tutor hauran d’accedir a la plataforma online per l’enllaç https://gestiodoctoratmedicina.uab.cat/, mitjançant el seu NIU i la paraula de pas.

En el cas que els directors o tutor no donin la seva conformitat, el doctorant rebrà un correu de disconformitat amb una explicació dels motius per tal que pugui modificar la informació incorrecta, gravar i enviar de nou. Finalment es tornarà a generar un nou missatge automàtic als  directors i tutor perquè ho revisin i donin la seva valoració de favorable o desfavorable.

Només en el cas que hi hagi una valoració desfavorable la comissió de seguiment convocarà al doctorand per fer una presentació oral.

D'acord amb la normativa de doctorat vigent, l'avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat i matricular-se el curs següent. El fet de no omplir les dades del seguiment o no presentar-se, si finalment ha estat aquest el cas, el seguiment sense justificació comporta la baixa definitiva del/de la doctorand/a en el programa. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, el/la doctorand/a ha de tornar a matricular-se del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca i presentar-se a una avaluació d’aquest seguiment en el termini màxim de sis mesos. Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, el doctorand causa baixa definitiva en el programa de doctorat.

La data màxima per gestionar l’informe de seguiment pel curs 2022-2023, amb la validació inclosa dels directors i del tutor, serà la del 8 de setembre.

Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona