Pròrrogues


A la pàgina de l'Escola de Doctorat trobareu tota la informació respecte a les pròrrogues. Accediu directament clicant aquí.

Només cal que la demanin aquells que ja han esgotat la pròrroga ordinària i han de demanar la pròrroga extraordinària. La petició de la pròrroga ordinària es fa mitjançant  l’'Informe resum del/s director/s i del tutor per la comissió de seguiment del curs'.

Abans del mes d'agost ens hauríeu de fer arribar els següents documents:

- la sol·licitud de pròrroga. Trobareu el model del document a l'apartat final Documents.

- l'informe del/de la/s/es director/a/s/es i tutor/a de la tesi doctoral per a la sol·licitud de pròrroga, el trobareu a l'apartat final Documents.

- si s'escau, documentació complementaria per la pròrroga.

Recordeu que el nostre programa de doctorat és Medicina.

Podeu lliurar la vostra documentació, ben emplenada i signada, al Departament mitjançant correu intern des de les unitats docents dels hospitals universitaris UAB, per missatgeria o presencialment demanant cita prèvia clicant aquí.

 

NOTA:

Donada la situació excepcional provocada per l'epidèmia de coronavirus Covid-19, que fa que actualment no ens trobem presencialment al Departament de Medicina fins data encara no establerta, i coneixent la dificultat per gestionar la documentació demanada, hem establert que s’acceptarà provisionalment (amb el compromís que una vegada restablerta la situació de normalitat ens haureu de fer arribar al departament els documents amb totes les signatures originals) que ens avanceu la següent documentació per correu electrònic:

- la Sol·licitud de pròrroga extraordinària, signada per vosaltres.

- l'Informe del/s director/s i  tutor de la tesi doctoral per a la sol·licitud de pròrroga, signat almenys per un director o pel tutor.

- si s'escau, documentació complementària per a la pròrroga.

Si vosaltres i els vostres directors i tutor teniu certificat digital per signar documents ens els podeu enviar signats i seran vàlids, sense que hagueu d’aportar posteriorment els originals signats.

Abans del mes d’octubre ens haureu de lliurar la vostra documentació original amb totes les signatures, mitjançant correu intern des de les unitats docents dels hospitals universitaris UAB, per missatgeria o presencialment demanant cita prèvia. Us informarem en el moment que pugueu començar a enviar aquests originals.

Documents

Sol·licitud de Pròrroga Extraordinària
Informe del/de la/s/es director/a/s/es i el/la tutor/a de la tesi doctoral per a la sol·licitud de pròrroga
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona