Direcció de la tesi


El doctorand quan faci la seva preinscripció online haurà de proposar quins seran el/s seu/s director/s. La comissió acadèmica del programa de doctorat en Medicina  valorarà la proposta del doctorand i si la considera adient acceptarà la direcció.

El nomenament del director de tesi es pot modificar en qualsevol moment del període de realització doctorat: d’una banda, i sempre que hi concorrin raons justificades, el director de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi ; de l’altra, un cop escoltat el doctorand, i si també hi concorren raons justificades, la comissió acadèmica del programa de doctorat també pot modificar el nomenament del director de tesi. En tots dos casos la comissió acadèmica del programa de doctorat valorarà la nova proposta de director del doctorand i si la considera adient l’acceptarà.
 


Responsabilitats del director

El director serà el màxim responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el camp de la temàtica de la tesi i del guiatge de la planificació i l'adequació de la investigació a la d'altres projectes i activitats en què s'inscrigui.
 
Les responsabilitats assignades al director de tesi són les següents:
 

 • Procurar que el projecte tingui un caràcter formador, original, innovador i que sigui viable, en els terminis que estableix la normativa, com també que sigui coherent amb el grup o la línia de recerca al qual es vincula.
 • Acordar el pla de supervisió de la feina d'investigació i planificar reunions regulars. El director estableix les evidències documentals de cada reunió (comunicacions escrites, missatges, actes, paper manuscrit, etc.), a fi de poder acreditar la freqüència de les reunions.
 • Assessorar el doctorand en la investigació, en general, i en la preparació de la tesi, en particular.
 • Indicar al doctorand les activitats formatives més adients per a la seva recerca quan el programa de doctorat les prevegi i signar-ne el document d'activitats.
 • Facilitar al doctorand la participació en les activitats de formació específica i transversal determinades pel programa de doctorat, d'acord amb allò que s'estableix en el document de compromís.
 • Signar els documents de compromís i d'activitats del doctorand.
 • Assistir el doctorand en la definició del projecte de la seva investigació doctoral que, eventualment, culminarà en la tesi doctoral.
 • Revisar i signar el pla de recerca de la tesi.
 • Comprometre's a supervisar amb regularitat, d'acord amb la freqüència establerta en el document de compromís, el pla de recerca del doctorand, orientant-lo i enfocar el projecte mentre es desenvolupa.
 • Procurar que el doctorand vagi prenent la iniciativa i guanyant autonomia al llarg del projecte.
 • Assistir el doctorand per solucionar els diferents aspectes relacionats amb la investigació i a establir-ne els detalls concrets, així com els mitjans requerits i, si escau, el disseny experimental.
 • Comunicar al doctorand tots els mitjans que li ofereix la Universitat que siguin d'importància per al desenvolupament de la seva investigació i facilitar-l'hi l'accés.
 • Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment.
 • Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi amb anterioritat a la data pactada per al dipòsit, sempre que el doctorand hagi proporcionat l'exemplar amb una antelació raonable.
 • Assegurar-se que el doctorand coneix els requeriments administratius i acadèmics per a l'avaluació i defensa de la tesi, com també els límits temporals corresponents a tot el procés.
 • Comunicar al doctorand les normes de seguretat en el treball, si escau.
 • Comunicar al doctorand qualsevol norma o aspecte ètic que puguin tenir relació amb la seva investigació.

 


Direcció

La designació del director de tesi pot recaure sobre qualsevol doctor espanyol o estranger, amb exeperiència investigadora acreditada, i amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els seus serveis. Les recomanacions de l'Escola de Doctorat contemplen que cada tesi tingui un director i de manera molt justificada un segon director. No es contempla l'existència d'un tercer director de tesi a no ser que hi hagi raons d'excepcionalitat que ho permetin. Per tant, es recomana que les tesis tinguin un director i com a màxim dos. L'existència d'aquest segon director haurà de ser sempre justificada.Podran ser directors del Programa de Doctorat en Medicina:

a) Tots els membres del Programa de Doctorat en Medicina. Els pots consultar en el document Tutors del Programa de Doctorat en Medicina que trobaràs a l'apartat Documents.

b) Tots els directors aliens al Programa de Doctorat en Medicina que tinguin un sexenni viu estatal i presentin el seu comprovant. La comissió acadèmica del programa de doctorat podrà autoritzar la incorporació al programa de doctorat com a possible director de tesi o bé assignar-lo com a director d'una sola tesi doctoral.

Si aquest director aliè vol ser valorat com a membre del nostre programa de doctorat i no té cap vinculació contractual amb la Universitat Autònoma de Barcelona, haurà de portar una autorització de la institució per la qual treballa, segons model adjunt (Model d'autorització d'institució externa a la UAB) a l'apartat Documents.

c) Si el candidat a director aliè no compleix cap de les dues situacions anteriors, caldrà que:

 • aporti la Fitxa de publicacions i de projectes del directors, que trobaràs a l'apartat Documents,
 • si el director proposat no és:
 1. membre del programa de doctorat (consulta el document Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Documents),
 2. catedràtic, professor titular d'universitat o professor agregat d'universitat,
 3. doctor per la UAB,
haurà de portar còpia del títol de doctor.

La comissió acadèmica del programa de doctorat podrà autoritzar la incorporació al programa de doctorat com a possible director de tesi o bé assignar-lo com a director d'una sola tesi doctoral.

Tots els candidats han de complir els requisits següents:
 1. què la direcció recaigui en persones que estiguin en situació laboral activa en el moment de la petició i que la seva edat activa coincideixi amb la durada del projecte de la tesi,
 2. què el director amb el qual hagis acordat la direcció de la tesi no superi el nombre màxim de tesis que pot dirigir simultàniament. Consulta-ho amb nosaltres.Nombre màxim de tesis doctorals per director/a

Segons el Marc regulador de doctorat de la UAB (article II.2.2, pàgina 15), un mateix director podrà tenir com a màxim una carga de direcció de 5 (es suma 1 punt per una tesis en la que consta com a únic director, 0,5 en codirecció amb un altre director i 0,33 en codirecció amb altres dos directors). Per tant, abans d'escollir director de tesi has de comprovar que el director  amb què hagis acordat la direcció de la tesi no superi aquest nombre màxim de tesis que pot dirigir simultàniament. Si tens dubtes pots demanar al director que consulti les seves tesis dirigides a sia.uab.cat. Trobarà explicacions detallades de com fer-ho al document Instruccions pels directors per visualitzar llistats de tesis dirigides i/o tutoritzades que trobaràs a l'apartat Documents.
 


Jubilació d'un director/a

De la reunió del 23/11/2018 de la Junta Permanent, l'Escola de Doctorat ens ha publicat uns aclariments a la normativa que regula les figures de directors/es de tesis (recollida a la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol -articles 353-357-), per tractar la condició d'un/a director/a jubilat/da.

Direcció de tesis ja iniciades en el moment de la jubilació:

 • Directors/es jubilats/des o prejubilats/des (que no siguin professors/es emèrits/es o honoraris/es): es podrà fer constar a l'exemplar de la tesi com que ha estat director/a fins a la data de la jubilació, però no intervindrà en la validació del dipòsit de la tesi. Excepcionalment, podran mantenir la seva condició de director/a si la tesi es diposita en un termini no superior als 3 mesos des de la data de la jubilació.

Inici de noves tesis doctorals:

 • Directors/es jubilats/des i professors/es emèrits/es honorífics/ques (que no siguin professors/es emèrits/es o honoraris/es): No podran actuar com a directors/es de noves tesis. Deixen de ser professors/es del programa de doctorat.


En aplicació d'aquests aclariments un director/a jubilat/da (que no desenvolupi cap activitat amb un contracte laboral) haurà de renunciar a la direcció de les seves tesis. Serà responsabilitat del doctorand/a gestionar el canvi de director/a per a evitar possibles problemes en el dipòsit o lectura de la seva tesi. Pots consultar com gestionar aquesta modificació aquí.
Documents
 

Fitxa de publicacions i de projectes dels directors
Tutorial per consultar l'ISI Web of Knowledge
Model de fitxa d'alta director extern UAB
Model d'acta de reunió
Instruccions pels directors per visualitzar el llistat de tesis dirigides i/o tutoritzades
Tutors del Programa de Doctorat en Medicina
Model d'autorització d'institució externa a la UAB
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona