Dipòsit de la tesi online


El Programa de Doctorat de Medicina garantirà la tramitació del dipòsit online abans de la finalització del curs a 30 de setembre sempre que les sol·licituds del/de la doctorand/a hagin estat gravades com molt tard el 30 de juny (estat DI). Excepcionalment pel curs 2020-2021 l’Escola de Doctorat allarga el temps per poder dipositar fins al 14 de novembre. Les sol·licituds gravades entre l'1 d’octubre i el 14  de novembre (estat DI) no tindran garantida la seva tramitació. Tots els alumnes hauran de gestionar el seguiment per garantir la seva continuïtat en el cas de que el dipòsit online no es validi pel coordinador abans del 30 de novembre.

Els estudiants que no dipositin la tesi abans del 30 de setembre, i s’esperin a fer-ho més tard, cal que contactin amb ed.matricula@uab.cat per tal de fer l’abonament de la taxa de /l’allargament de l’assegurança complementaria.

El Programa de Doctorat de Medicina, de forma general, garantirà la tramitació del dipòsit online abans de la Data màxima de finalització de tesi de l'alumna/e sempre que les sol·licituds del doctorand/a hagin estat gravades abans de dos mesos de la data màxima de la seva finalització (estat DI). Les sol·licituds gravades amb menys temps no tindran garantida la seva tramitació. En aquest enllaç de 'Sia.uab.es', a l'opció de 'Pla de recerca i activitats de doctorands', pots consultar les dades registrades de la teva tesi doctoral i veure la teva Data màxima de finalització de tesi que compta des de la data d'admissió.

A l'apartat 'Dipòsit online' de la web de l'Escola de Doctorat (clica aquí) trobaràs informació i vídeos relacionats amb el dipòsit d'una tesi doctoral. Els directors i tutors poden consultar aquí les guies d'ús adreçades a ells, en format vídeo, respecte a la validació de les activitats i del dipòsit online.

Et recomanem que, abans de començar el tràmit de dipòsit on-line, ens enviïs a doctorat.medicina@uab.cat la tesi definitiva i la proposta de tribunal perquè comprovem que sigui formalment correcte, o bé, en cas contrari, puguis fer les correccions oportunes. Això agilitzarà considerablement el dipòsit, donat que les correccions les hauràs fet abans de començar el procés en que necessites la validació de director/s, tutor i coordinador per cada canvi que hagis de fer.

Els noms dels fitxers que s'incorporen (el de la tesi, el del full del tribunal...) no poden contenir accents ni caràcters especials (_ - " / etc.), només lletres de l'alfabet.

Recorda que el teu Programa de Doctorat és Medicina i el nom del coordinador és Jaume Alijotas Reig.


Consideracions respecte a la proposta de tribunal:

A banda de la normativa establerta per l'Escola de Doctorat per la composició dels tribunals de tesi, en el nostre departament també s'aplicaran les següents condicions:

- És obligatori que hi hagi un membre titular i un membre suplent de Departament de Medicina de la UAB.

- És recomanable que els representants de la UAB siguin Catedràtics o Professors Titulars (val també interí) o Professors Agregats (val també interí) del Departament de Medicina UAB. Es recorda que tots els membres del Programa de Doctorat de Medicina (els pots consultar a Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Documents), directors en el nostre Programa de Doctorat en Medicina i doctors jubilats amb vinculació a la UAB se'ls ha de comptabilitzar com a membre de la UAB.

- En situacions excepcionals s'admetrà un representant de la UAB d'un altre departament sempre que aquest estigui adscrit a una àrea de coneixement afí a l'àrea de coneixement relacionada directament amb el tema de la tesi.

- S'aconsella que el/la representant titular de la UAB actuï com a president/a del tribunal. Excepcionalment, podrà ser qualsevol altre/a doctor/a de reconegut prestigi en l'àrea de coneixement de la tesi doctoral.

- Al membre suplent de la UAB se li aplicaran les mateixes condicions que al membre titular de la UAB.

- Caldrà aportar una còpia del títol de doctor (PhD) de tots aquells membres del tribunal que no siguin:

  • Membres del Programa de Doctorat de Medicina (pots consultar els membres a Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Documents).
  • Catedràtics, Professors Titulars d'Universitat o Professors Agregats d'Universitat.
  • Doctor per la UAB.


- Caldrà adjuntar CV indicant els projectes d'investigació i les publicacions dels darrers cinc anys dels membres del tribunal que no siguin: Catedràtic d'Universitat, Catedràtic d’Escola Universitària, Catedràtic Laboral, Titular d'Universitat, Titular d’EU., Professor associat, Lector, Professor jubilat o emèrit d’universitat espanyola, Professor Agregat, Professor Contractat Doctor, Professor Ajudant de Doctorat.

- Els membres que vulguin optar hauran de tindre 5 artícles acceptats o publicats en els últims 5 anys, figurant com primer o segon autor o com autor de correspondència o com últim signant i que els artícles estiguin publicats en revistes indexades al Journal Citation Report amb factor de impacte en el primer o segon quartil.

- Tot i que a tots els investigadors, tant d'institucions públiques com d'institucions privades, se'ls hi reconeix de forma automàtica la seva experiència investigadora per formar part dels tribunals de tesis, hauràs d'adjuntar acreditació d'investigador mitjançant vinculació laboral amb una institució investigadora o adjuntar un CV on s'hauran d'indicar els projectes d'investigació i les publicacions dels darrers cinc anys.


Consideracions per l'elaboració de la tesi:

Les pots consultar a l'apartat Documents.


Si vols sol·licitar la Menció del Doctor Internacional, la tesi haurà d'estar redactada al 100% en anglès i dels experts hauràs d'adjuntar un CV actualitzat on s'hauran d'indicar com a mínim els seus projectes d'investigació i publicacions dels darrers cinc anys.

Per poder defensar la tesi, una vegada s'hagi aprovat el tribunal, el departament enviarà un correu electrònic al president del tribunal i al doctorand amb el model de fitxa de difusió de lectura. Per establir la data de lectura, es pot consultar el calendari de difusió del dipòsit, aprovació del tribunal i difusió de la data de defensa de l'Escola de Doctorat clicant aquí. En el nostre departament, per motius pràctics, demanem que sigui el doctorand, amb el vistiplau del president, qui ens retorni la fitxa de difusió emplenada amb una antelació mínima de 15 dies del dia escollit per fer la lectura.

Comprova la caducitat del dipòsit de tesi, per evitar incidències en la teva lectura, en la informació que te publicada l'Escola de Doctorat a la seva pàgina web clicant aquí.

L'adreça específica per a dubtes sobre les tesis doctorals és tesis@uab.es. 

Documents
 

Tutors del Programa de Doctorat en Medicina
Consideracions per l'elaboració de la tesi doctoral
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona