Tesis per compendi


El Departament de Medicina té una normativa específica que complementa i amplia el Marc regulador de la UAB doctorat RD99-2011 i que es d'obligatori compliment. A l'apartat Documents trobaràs la Normativa del Departament de Medicina per poder presentar la tesi per compendi de publicacions.Procediment

Cal que presentis una sol·licitud de compendi de publicacions  adreçada a la Comissió Acadèmica del Doctorat de Medicina, amb la qual hauràs d'adjuntar la documentació següent:

  • Informe del/de la/dels/de les director/a/s/es de la tesi pel compendi de publicacions on s'indiqui la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.
  • Còpia dels articles originals.
  • Impressió de l'ISI Web of Knowledge on quedi manifest el factor impacte i el quartil dels articles originals que has presentat. A l'apartat Documents trobaràs el manual per accedir a la ISI Web of Knowledge.
  • Acceptació per escrit del/de la primer/a o segon/a coautor/a no doctor/a dels treballs que presentis com a part de la teva tesi doctoral i renúncia del/de la coautor/a no doctor/a a presentar-lo ell/a mateix/a com a part d'una altra tesi doctoral. A l'apartat Documents trobaràs el Model d'acceptació dels/de les coautors/es no doctors/es. Les signatures han de ser originals, per tant no s'admetran faxos o documents escanejats ni signatures digitalitzades. Si el/la primer/a o segon/a coautor/a dels treballs és doctor/a (Ph) ens hauràs de facilitar còpia del seu títol de doctor/a. 


Abans de portar els documents al departament ens has d'avançar per correu electrònic la sol·licitud de compendi de publicacions en format word i sense signatures.

La Comissió Acadèmica del Doctorat de Medicina estudiarà la documentació aportada pel doctorand i la concurrència dels requisits, i resoldrà, en el termini màxim d'un mes, sobre si procedeix la presentació de la tesi doctoral en aquest format. Es comunicarà la resolució mitjançant un correu electrònic. Només quan es tingui la resolució d'acceptació de la teva petició es podrà dipositar la teva tesi amb el format de compendi d'articles.

A l'apartat Documents trobareu els documents que ens haureu de portar al Departament per poder presentar la tesi per compendi d'articles.

La tesi per compendi ha de constar d'una introducció, hipòtesis, objectius (només citats), els articles amb resolució favorable de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina, resum global dels resultats, resum global de la discussió dels resultats obtinguts i conclusions. A les tesis autoritzades com a compendi d'articles també els serà d'aplicació com a criteris formals les consideracions de l'Article 358 del RD99/2011 i les consideracions aprovades per la Comissió Acadèmica de Medicina del 28 de setembre de 2017 que pots trobar a l'apartat de Documents.En relació amb els articles:

Els articles que conformin la tesi doctoral no es podran presentar en més d'una tesi. 
 
Els requisits de format de la tesi són els mateixos que estan establerts amb caràcter general.

Les publicacions acceptades per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina podran formar part de la tesi com a part fonamental.

A efectes de publicació de la tesi doctoral als repositoris Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), quan s'hagi signat amb l'editorial de la revista un "Copyright Transfer Agreement" que no permeti la publicació lliure de l'article a la xarxa, a la còpia de la tesi inclosa en el CD, DVD o llapis de memòria USB, hauràs de substituir aquells articles per la seva referència bibliogràfica. L'alumne haurà de portar una autorització de substitució dels articles amb la signatura original de tots els directors de la tesi a l'Escola de Doctorat en el moment de realitzar el dipòsit.

A l'apartat Documents trobareu el Model d'autorització justificada de substitució d'articles per referència bibliogràfica.

La UAB posa a la teva disposició informació online sobre la propietat intel·lectual i l'accés obert per les tesis i qualsevol altre treball mitjançant el blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert. Aquest blog conté un recull de preguntes freqüents que aporta informació de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pots accedir-hi mitjançant l'enllaç http://blogs.uab.cat/dretsautor/, fent una cerca a la casella, o bé, navegant per les carpetes temàtiques. Trobaràs l'enllaç al text explicatiu sobre drets de copyright en el cas de les tesis per compendi aquí.
 
Cap dels coautors dels treballs que s'incloguin a la tesi podrà formar part del tribunal de defensa de la tesi doctoral.


Important: Si demanes qualsevol baixa, durant el període la baixa el doctorand no pot realitzar tasques relacionades amb l'elaboració de la tesi, el que inclou la publicació d'articles.Documents

Normativa de compendi d'articles aprovada pel Departament de Medicina
Model d'acceptació dels coautors no doctors
Sol·licitud de compendi de publicacions
Informe del/de la/dels/de les director/a/s/es de la tesi pel compendi de publicacions
Tutorial per accedir a la ISI web of Knowledge
Model d'autorització justificada de substitució d'articles per referència bibliogràfica
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona