Baixes


Independentment que el programa de doctorat es faci amb dedicació a temps complet o parcial, en el còmput total de l'activitat investigadora no es tenen en compte les baixes.

Baixa del doctorand per malaltia, embaràs, maternitat o qualsevol altra causa prevista per la normativa de doctorat vigent: el doctorand està obligat a comunicar-ho a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina, per a què aquesta informi a l'Escola de Doctorat a fi que es tingui en compte en el còmput total de dedicació del doctorand en el programa de doctorat.

Baixa temporal: el doctorand sol·licita a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina, aquesta resol si concedeix la baixa i informa al doctorand i a l'Escola de Doctorat a fi que es tingui en compte en el còmput total de dedicació del doctorand en el programa de doctorat. Aquesta baixa no es pot concedir amb caràcter retroactiu. El doctorand que sol·liciti la baixa temporal del programa la podrà demanar per a un període màxim d'un any, ampliable a un segon any. No serà possible demanar-la a partir del cinquè seguiment pels alumnes que estiguin en un règim de dedicació a temps complet i a partir del vuitè seguiment pels alumnes que estiguin en un règim de dedicació a temps parcial.

Durant el període de baixa de qualsevol de les dues tipologies de baixes, si coincideix aquest termini amb la duració d'un curs acadèmic (de l'1 d'octubre al 30 de setembre), el doctorand/a no s'ha de matricular. Ara bé, si el període de baixa comprèn part d'un curs i una part de l'altre, haurà de matricular els dos cursos acadèmics.

No serà possible que doctorands que estiguin en el últim any del seu règim de dedicació, incloent les pròrrogues, puguin demanar baixes temporals.Procediment


Per poder tramitar la teva baixa ens hauràs de portar al Departament: 

  • La sol·licitud de baixa degudament justificada i amb el temps que es demana. La sol·licitud cal adreçar-la a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina.

Si el període de baixa coincideix amb el termini de duració d'un curs acadèmic (de l'1 d'octubre al 30 de setembre), durant aquest curs el doctorand no s'haurà de matricular.

Si el període de baixa comprèn part d'un curs i una part de l'altre, haurà de matricular els dos cursos.

Si el període de baixa comprèn només part d'un curs, haurà de matricular el curs.

  • L'informe del/de la/dels/de les director/a/s/es i tutor/a per la sol·licitud de baixa temporal amb el seu vistiplau (només per la baixa temporal)
  • La nova proposta del pla de treball anual adaptant el pla de treball a la baixa per aquest curs i per a la resta de cursos. 
  • La modificació del pla de recerca.
  • El/s document/s justificatiu/s: part de baixa mèdica o certificat mèdic en el qual s'indiqui els dies de baixa o document informatiu als efectes de registrar la baixa mèdica a l’expedient de doctorat.

Trobaràs els documents de sol·licitud de baixa, l'informe del/de la/dels/de les director/a/s/es i tutor/a per la sol·licitud de baixa temporal, la nova proposta de treball, la modificació del pla de recerca i el document informatiu als efectes de registrar la baixa mèdica a l’expedient de doctorat a l’apartat de Documents.

Els documents els hauràs de portar al departament o fer arribar per missatgeria a:

Departament de Medicina - Pavelló Docent
Pavelló Docent de la Vall d'Hebron
Passeig de la Vall d'Hebron 119-129
08035 Barcelona


Important: En tots els motius de baixa, durant el període de la baixa el doctorand no podrà realitzar tasques relacionades amb l'elaboració de la tesi (suport dels directors/tutors, publicar articles, etc.).


 
Documents

Sol·licitud de baixa
Informe del/de la/dels/de les director/a/s/es i tutor per la sol·licitud de baixa temporal
Nova proposta del pla de treball
Modificació del pla de recerca
Document informatiu als efectes de registrar la baixa mèdica a l'expedient de doctorat
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona