Activitats formatives


Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori, optatiu i transversal. El nostre programa de doctorat només exigeix una formació de tipus obligatòria.

El doctorand pot completar l'adquisició de coneixements en l'àmbit de la seva investigació mitjançant estades a l'estranger, que poden concretar-se, si procedeix, en el marc d'acords bilaterals de Cotutela Internacional (pots informar-te clicant aquí) amb una universitat estrangera i en una Menció de Doctor Internacional (pots informar-te clicant aquí).Activitats formatives obligatòries

Les activitats formatives obligatòries programades són:

1.   La participació en seminaris interns de grup de recerca (dels hospitals o d'altres institucions sanitàries):

Atendre i participar en activitats considerades d'interès per a la formació en recerca (metodologia científica, epidemiologia, maneig de bases de dades, etc.) en els serveis dels diferents hospitals (o d'altres institucions sanitàries). El director de la tesi doctoral orientarà l'alumne sobre les activitats formatives que li són convenients. Aquesta activitat ha d'ajudar l'alumne a millorar els coneixements necessaris per dur a terme el projecte de tesi doctoral.

El doctorand haurà de dedicar com a mínim 50 hores en aquesta activitat.

El seu codi a l'apartat 'Documents d'Activitats' de l'expedient a sia.uab.cat és: '9 - Participació en seminaris interns de grup de investigació/departament - Descripció variable'.
 

2.   Sessions hospitalàries (o d'altres institucions sanitàries):

Atendre i participar activament en les sessions clíniques formatives que es realitzen de forma periòdica en els serveis dels diferents hospitals (o d'altres institucions sanitàries).
El director de la tesi doctoral orientarà l'alumne sobre les sessions que li són convenients. Aquesta activitat ha de possibilitar la translació dels coneixements derivats d'aquestes sessions i de la tesi doctoral a la pràctica clínica.

El doctorand haurà de dedicar com a mínim 100 hores en aquesta activitat.

El seu codi a l'apartat 'Documents d'Activitats' de l'expedient a sia.uab.cat és: '16 - Sessions hospitalàries - Descripció variable'.


El/s director/s de la tesi doctoral i el tutor definiran junt amb el doctorand, quines seran, com i on es portaran a terme les activitats formatives obligatòries. El contingut de les quals quedarà definit al punt 2 de l'annex del document de compromís. Aquestes activitats s’hauran de fer com molt tard durant els dos primers cursos del període d’elaboració de la teva tesi, tanmateix el departament us recomana fer-les durant el primer curs. Es demana una assistència a un mínim del 80% de l’activitat.Activitats formatives optatives

- Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte. La majoria dels doctorands del programa de doctorat publiquen els resultats de les seves investigacions en revistes d'alt nivell d'impacte en el camp de la salut. La pedagogia sobre la conveniència de publicar és extensa i, per això, gran part dels doctorands poden augmentar el currículum doctoral amb aquesta activitat optativa. L'alumne ha de presentar l'article i l'acreditació de l'enviament que s'ha fet a una revista científica d'impacte.

El doctorand haurà de dedicar com a mínim 500 hores en aquesta activitat.

- Assistència a seminaris o conferències impartides per experts en l'àmbit de coneixement. El doctorand que assisteixi a seminaris o conferències que el director hagi recomanat per l'interès per al desenvolupament de la investigació pot reconèixer la realització de l'activitat. El doctorand ha de presentar el certificat d'assistència i un informe del director de la tesi.

El doctorand haurà de dedicar com a mínim 10 hores en aquesta activitat.

- Participació en cursos d'especialització metodològica. El doctorand que assisteixi a cursos d'especialització metodològica que el director hagi recomanat per l'interès per al desenvolupament de la investigació pot reconèixer la realització de l'activitat. El doctorand ha de presentar el certificat d'assistència i un informe del director de la tesi.

El doctorand haurà de dedicar com a mínim 50 hores a aquesta activitat.
 
Els doctorands de primer o segon seguiment que hagin dut a terme les Activitats formatives obligatòries hauran de fer-ho constar en l’Informe de seguiment anual seguint les indicacions de l’aplicació. A la plataforma s’haurà d’adjuntar el model del Certificat de superació d’activitats formatives obligatòries sense qualificació, omplert i signat per tots els directors. Aquest model el podràs descarregar des d’aquesta mateixa aplicació i servirà per acreditar les activitats obligatòries.

També és obligatori que els doctorands  justifiquin i registrin totes  les activitats formatives al seu expedient informàtic mitjançant la intranet. Vegeu les  instruccions aquí.

Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona