Modificació de les dades d'inscripció de la tesi doctoral


Per fer una modificació de les dades d'inscripció de la teva tesi pots utilitzar el document Sol·licitud de modificació de dades d'inscripció de la tesi, que pots descarregar a l'apartat Documents.

La sol·licitud ha d'anar signada per l'interessat, pels directors (tant pels vigents, com si fos el cas, pels nous i pels que renuncien) i pel tutor (tant pel vigent, com si fos el cas, pel nou i pel que renuncia).Canvi de títol de la tesi:

El títol el pots canviar en qualsevol moment sempre que hi concorren raons justificades i que no modifiquis l'essència del teu projecte inicial. En aquest cas hauràs de tramitar un canvi de projecte.Canvi de projecte:

En el cas que vulguis millorar, detallar o corregir el teu projecte, ens hauràs de lliurar la 'Nova proposta del pla de treball' de recerca i la 'Modificació d'aprovació del Pla de Recerca' que els pots descarregar a l'apartat Documents. Serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat la que valorarà el teu nou projecte i resoldrà la teva petició.Canvi de la direcció de la tesi:

Els directors els pots canviar sempre que hi concorren raons justificades i ho sol·licitis abans de sis mesos de la data màxima de finalització de tesi que estigui establerta en el teu expedient (la pots consultar aquí).

La designació del director de tesi pot recaure sobre qualsevol doctor espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada, i amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els seus serveis.

Com a norma general les tesis han de tenir un director i com a màxim dos. L'existència d'aquest segon director hauria d'estar sempre molt justificada a la sol·licitud. No es contempla l'existència d'un tercer director per tesi a no ser que hi hagi raons d'excepcionalitat que ho permetin.

Podran ser directors del Programa de Doctorat en Medicina:

a)  Tots els membres del Programa de Doctorat en Medicina, que els pots consultar a Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Documents.

b)  Tots els directors aliens al Programa de Doctorat en Medicina que tinguin un sexenni viu estatal i presentin el seu comprovant. La comissió acadèmica del programa de doctorat podrà autoritzar la incorporació al programa de doctorat com a possible director de tesi o bé assignar-lo com a director d'una sola tesi doctoral.

c)  Si el candidat a director aliè no compleix cap de les dues situacions anteriors, caldrà que:

  • Aporti una fitxa de publicacions segons model Fitxa de publicacions i projectes que pots descarregar a l'apartat Documents.
  • Si el director proposat no és:
  1. membre del programa de doctorat (consulta Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Documents),
  2. catedràtic, professor titular d'universitat o professor agregat d'universitat,
  3. doctor per la UAB,

haurà de portar còpia del títol de doctor.

Per tots els directors que no siguin professors contractats de la UAB, o que no estiguin ja a l'Annex RRHH del Programa de Doctorat en Medicina, cal que portis també la 'Fitxa d'alta de director extern' que trobaràs a l'apartat de Documents.


Tots els candidats a dirigir han de complir els requisits següents:

  1. Que la direcció recaigui en persones que estiguin en situació laboral activa en el moment de la petició i que la seva edat activa coincideixi amb la durada del projecte de la tesi.
  2. Que el director amb el qual hagis acordat la direcció de la tesi no superi el nombre màxim de tesis que pot dirigir simultàniament. Consulta-ho amb nosaltres.
El coordinador pot valorar excepcionalment altres situacions que no compleixin aquests requisits.

En el cas d'un canvi de director/s, s'haurà d'aportar un nou 'Document de Compromís' (el pots descarregar aquí), i un nou 'Annex al Codi de Bones Pràctiques' (el pots descarregar aquí) signats per l'interessat, pel/s director/s (l'/els actual/s) i pel tutor del projecte.


Canvi de tutor de la tesi:

La teva tesi ha de tenir un únic tutor. El tutor es pot canviar en qualsevol moment sempre que hi concorren raons justificades. La designació del tutor ha de recaure en un dels membres del Programa de Doctorat en Medicina, que pots consultar en el document Tutors del Programa de Doctorat en Medicina a l'apartat Documents. El tutor pot ser alhora director de la tesi, si s'escau.

Tots els candidats han de complir els requisits següents:
  1. què el tutor amb el qual hagis acordat la tutoria de la tesi no superi el nombre màxim de tesis que pot tutoritzar simultàniament, que actualment està establert en 10. Si tens dubtes, pots demanar al tutor que consulti les seves tesis tutoritzades a sia.uab.cat. Trobarà explicacions detallades de com fer-ho al document Instruccions pels directors per visualitzar llistats de tesis dirigides i/o tutoritzades que trobaràs a l'apartat Documents. També pots consulta-ho amb nosaltres.

En el cas d'un canvi de tutor, s'haurà d'aportar un nou 'Document de Compromís' (el pots descarregar aquí) signat per l'interessat, pel/s director/s i pel tutor (nou) del projecte.

Podeu lliurar la vostra documentació al departament mitjançant correu intern des de les unitats docents dels hospitals universitaris UAB, per missatgeria o presencialment demanant cita prèvia aquí.

Tan aviat tinguem la teva documentació, tramitarem la modificació.
 

Documents

Sol·licitud de modificació de dades d'inscripció de la tesi
Fitxa de publicacions i projectes
Tutorial per consultar l'ISI Web of Knowledge
Model de fitxa d'alta director extern UAB
Tutors del Programa de Doctorat en Medicina
Instruccions pels directors per visualitzar el llistat de tesis dirigides i/o tutoritzades
Nova proposta del pla de treball
Modificació del pla Recerca
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona