Grau en Física

Competències

Competències transversals

Desenvolupar un pensament i un raonament crític i ser capaç de comunicar-los de forma efectiva; desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom i generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

Capacitat per a resoldre problemes i formular-los en termes precisos; identificar els punts clau i aplicar diferents estratègies; realitzar treballs acadèmics de forma independent, usant bibliografia i bases de dades. Aprendre a comunicar de forma clara i precisa, tant oralment com per escrit o mitjançat les TIC; desenvolupar una capacitat analítica i un ús correcte del llenguatge tècnic i de la construcció d’arguments lògics.

Altres competències són: la capacitat de treballar autònomament amb iniciativa i organització, la capacitat de planificar i executar un projecte, de treballar en equip, interaccionant amb altres companys i compartint responsabilitats.

Competències generals

Comprendre els fonaments de les principals àrees de la Física i saber aplicar-los a àrees particulars, com ara la física nuclear, l'estructura atòmica, la fotònica, la biofísica, etc. Conèixer els desenvolupaments actuals en la frontera de la física, formular problemes i usar les matemàtiques per descriure el món físic, construint els models adequats, interpretant els resultats matemàtics i comparant críticament amb l'experimentació i l'observació.

Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona