FAS > Discapacitat > Projectes > Descripció

Projecte pilot sobre la figura d’assistents personals

El Departament d’Acci? Social de la Generalitat de Catalunya ens convida a participar en un Projecte pilot sobre la figura d’assistents personals que ha perm?s que estudiants de la UAB amb depend?ncia hagin gaudit d'aquesta figura permetent dur una vida aut?noma i realitzar els seus estudis superiors i un projecte de vida independent.

Recursos a les biblioteques per a persones amb discapacitat

Projecte per tal d’oferir als estudiants amb discapacitat f?sica i amb mobilitat redu?da o amb discapacitat sensorial espais amb recursos t?cnics i tecnol?gics accessibles que els hi permetin accedir a la informaci? i treballar de forma aut?noma a les sales d'estudi. 

Programa Impuls

El Programa Impuls vol incidir en el segment de la poblaci? amb discapacitat que troba m?s dificultats per realitzar estudis universitaris i/o incorporar-se al m?n laboral com a professionals al trobar-se en situaci? de depend?ncia.

Pla d'Acci? Tutorial per a estudiants amb discapacitat

Amb el suport del Ministeri d'Educaci? s'est? duent a terme un Pla d'acci? tutorial per a estudiants amb discapacitat de la UAB que recollir? i tindr? en compte les seves necessitats espec?fiques d'acord als requisits del nou pla d'estudis EEES.
 

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats