FAS > Discapacitat > Professorat > Serveis

La relació amb el PDI és fonamental per establir i definir les adaptacions necessàries perquè els estudiants que presenten necessitats educatives específiques derivades de la seva discapacitat puguin assolir amb èxit els seus estudis universitaris.

El PIUNE informa, assessora i facilita al professorat les eines, materials i recursos disponibles perquè puguin dissenyar les seves classes en base a criteris d’accessibilitat en l’aprenentatge.

Els principals serveis que oferim al professorat són:

- Informació i assessorament sobre discapacitat i sobre la responsabilitat de la universitat
- Informació i assessorament sobre adaptacions curriculars raonables per un ensenyament inclusiu
- Informació i assessorament sobre metodologies d’ensenyament accessibles i sobre el disseny de material i altres recursos de suport a l’aula
- Informació i assessorament sobre tecnologies adaptades

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats