FAS > Discapacitat > Discapacitat a la uab > Compromís

La Universitat Autònoma de Barcelona creu en la igualtat de totes les persones, en el valor de les diferències individuals i en la capacitat de l’esser humà de créixer i desenvolupar-se.

Des de la seva constitució, la UAB ha treballat per garantir la plena integració i equiparació de drets de les persones amb discapacitat vers la comunitat universitària. El novembre del 1999 la UAB va aprovar per Junta de Govern el Reglament d’igualtat d’oportunitats per a persones amb necessitats especials, que ha guiat les actuacions de la universitat en l’atenció a les persones amb  discapacitat durant més de deu anys.

Coincidint amb aquesta data, la UAB va crear la Fundació Autònoma Solidària amb l’encàrrec d’executar les principals polítiques universitàries adreçades als estudiants amb discapacitat. També va encarregar-li la gestió del PIUNE, servei d’atenció als estudiants universitaris amb discapacitat, i que ho fes amb estàndards de qualitat. El PIUNE ha de treballar i vetllar perquè els estudiants amb discapacitat puguin dur una vida acadèmica i social autònoma i plena a la UAB, obtenint el màxim benefici de la seva experiència acadèmica i el màxim èxit personal.

Durant els últims anys s’ha fet un gran avançament social en l’establiment de polítiques inclusives a favor de les persones amb discapacitat adreçades a garantir els seus drets en tots els àmbits de la vida: personal, educatiu, laboral, d’accessibilitat universal i disseny per a tothom. La UAB ha anat adaptant les seves polítiques i serveis a aquests nous reptes i avanços socials.

Pla d'acció tutorial específic per als estudiants amb necessitats específiques
L’Espai Europeu d’Educació Superior estableix que la tutoria esdevé una acció fonamental per a facilitar l’èxit en l’accés i la realització dels estudis universitaris. D’altra banda, l’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Real Decreto 1791/2010 precisa que les activitats de tutoria s’han d’adaptar a les necessitats dels estudiants amb discapacitat. En aquesta línia, el PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat, ha participat en el projecte de “Pla d’Acció Tutorial per a estudiants amb discapacitat a la universitat” en el marc de la convocatòria Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios (Ministerio de Educación, 2011).

D'aquesta manera, el tutor/a dels estudiants amb necessitats educatives específiques esdevé un dels agents clau i imprescindibles per a l’atenció d’aquests estudiants a la nostra universitat. La implementació d’aquesta figura a partir del curs 2014-2015 garanteix no només el compliment de la normativa, sinó que es constata el compromís de la institució a tots els nivells i amb totes les persones que la senten com a pròpia i que li ofereixen la seva feina i coordinació per aconseguir les millors respostes possibles. Parlem, també de la universitat com a espai de convivència real i democràtic, que ha de tenir com a expressió superior un campus universitari inclusiu.

El PAT-NEE (Pla d’Acció Tutorial específic per als estudiants amb necessitats específiques), s’ha dissenyat amb l’objectiu de garantir que qualsevol estudiant amb discapacitat o amb NEE pugui seguir els estudis tant de grau com de tercer cicle en igualtat de condicions.

El PAT-NEE té com a finalitat orientar i donar suport als agents implicats en l’atenció i tutoria dels estudiants amb NEE per facilitar pautes clares d’actuació en el procés d’implementació de la figura del tutor/a per afavorir la inclusió dels estudiants amb NEE en el context universitari.

Per atendre les necessitats educatives específiques dels estudiants universitaris amb discapacitat és precís no només la participació del PIUNE, Servei d’atenció a la discapacitat de la UAB, sinó també la col·laboració i participació de la resta d’agents de la comunitat universitària.

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats