Discapacitat i NEE

Informacions nou alumnat

Informacions nou alumnat discapacitat

Guia d'orientació del procés de preinscripció, proves d'accés a la universitat i altra informació per a futurs estudiants

Document per orientar, informar i donar resposta a les preguntes més freqüents que tenen els estudiants amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques. Elaborada pel PIUNE.

Guia de bones pràctiques per la transició, l'accés i l'acollida de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu en els estudis universitaris (disponible en castellà)

Elaborada per Red SAPDU, Red de Servicios de Apoyo a Personas comn Discapacidad en la Universidad.