Les empreses dels parcs científics i tecnològics de l'estat van facturar un 15% més al 2023

Edifici Eureka des de dalt

L’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya ha presentat en la seva segona Assemblea General anual celebrada a Avilés les estadístiques d’activitat de les empreses i entitats dels seus 51 parcs científics i tecnològics membres, destacant un creixement en tots els seus indicadors respecte l’any anterior.

03/07/2024

Un dels aspectes més destacats de 2023 ha estat l’augment considerable de la facturació de les empreses i entitats dels parcs, que va ascendir als 28.917 milions d’euros, un 15% més en comparació amb 2022. També s’ha produït una inversió notable en Recerca i Desenvolupament (R+D), arribant 1.701 milions d’euros, un 11% més respecte l’any anterior, reflectint una robusta activitat econòmica.

Al 2023, el número d’empreses i entitats ubicades als parcs científics i tecnològics d’APTE ha arribat a 5.908, un creixement del 2% respecte l’any anterior, mostrant un indicatiu de la capacitat d’atracció i retenció d’entitats innovadores dins aquests ecosistemes.

L’ocupació també reflecteix una tendència positiva, amb un total de 161.435 persones treballant als parcs, augmentant un 7% respecte l’any anterior. Dins l’àmbit laboral, el nombre de persones dedicades a tasques d’R+D va ser de 38.656, representant un creixement del 13% en comparació a 2022. Aquestes dades mostren no només l’augment de la quantitat d’ocupació, sinó també una concentració més gran de talent especialitzat en innovació i desenvolupament tecnològic.

Una altra dada rellevant és l’augment del número d’empreses dirigides per dones, que ha arribat a les 803, un 17% del total d’empreses als parcs, segons dades proporcionades 43 d’ells. A més, 1.159 empreses compten amb plans d’igualtat, cosa que representa un 22% del total, segons les dades de 37 parcs.

La diversitat sectorial és un altre punt fort dels parcs científics i tecnològics. Els sectors de la informació, informàtica i telecomunicacions representen el 25% de l’activitat, seguits per enginyeres, consultoria i assessoria amb un 18%, i medicina i salut amb un 9%.

Aquestes dades mostren el dinamisme i la importància dels parcs científics al teixit empresarial i innovador de l’estat, actuant com a catalitzadors d’innovació i contribuint el desenvolupament econòmic i social del país.