L'Observatori participa a la XV Trobada de la Red de Unidades de Igualdad de Gènero para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) 2022

Alcala

La Red de Unidades de Igualdad de Gènero para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) celebra la seva trobada estatal del 2022 on l’Observatori ha presentat una ponència sobre l’experiència a la UAB del procés d’actualització del IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere com aplicació del RD 901/2020.  

30/05/2022

Els passats 26 i 27 de maig va tenir lloc l’esdeveniment “XV Encuentro Estatal de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria” a la Universidad de Alcalá. Aquest esdeveniment pretén la creació d’un espai on les diferents universitats de tot l’estat espanyol generen un espai de presentació i d’intercanvi de les diferents accions, metodologies i enfocaments de les universitats en termes d’igualtat de gènere.  

Les dues jornades van comptar amb diverses ponències i taules com “Las políticas universitarias en materia de género: avances, novedades y temas pendientes” i “Las Auditorias retributivas y los nuevos Planes de Igualdad en las Universidades”. En aquesta segona, van realitzar una ponència la directora i la responsable tècnica de l’Observatori per la Igualtat de la UAB, Maria Prats Ferret i Laura Duarte Campderrós. En aquesta presentació, les representants de l’Observatori de la UAB van exposar l’experiència de l’aplicació del RD 901/2020 que es va concretar en  l’adaptació  del IV  Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB (IV PAG). Aquesta adaptació, duta a terme al llarg del 2021 va consistir a revisar les mesures del pla vigent en matèria laboral, modificar-les i estructurar-les segons els aspectes establerts al RD 901/2020.   Aquesta adaptació es va concretar en una addenda al IV PAG. Per l’elaboració de l’addenda es va constituir una comissió negociadora paritària  quant a la representació del personal treballador i la institució.  

En aquesta segona taula, també va realitzar una ponència, com a coordinadora de la Unidad de Igualdad de l’ANECA, la professora titular Pilar Carrasquer Oto del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va presentar l’informe “La brecha salarial de género en las Universidades públicas españolas”.  

Altres taules que es van dur a terme en la trobada estatal de la RUIGEU van ser: “Las Unidades de Igualdad y la transversalización del género en las Universidades”, “Las medidas de acción positiva aplicables por las Universidades” i “La actuación de las Universidades ante los acosos sexuales, por razón de género u orientación sexual”.  

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Reducció de les desigualtats
  • Igualtat de gènere
  • Educació de qualitat