RDLL 6/2019: Continguts essencials i reptes derivats

RDLL 6/2019: Continguts essencials i reptes derivats

El passat 8 de maig la Facultat de Dret va organitzar una jornada sobre el RDLL 6/2019 per a la implementació urgent de mesures per a la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral

11/06/2019

L’àmbit legislatiu és un terreny en constant canvi i adaptació, i així també ha de ser la formació de les futures generacions de juristes i advocades. En aquest context, la Facultat de Dret, amb el suport de l’Observatori, va organitzar una conferència per al seu alumnat titulada «Continguts essencials i reptes derivats del RDLL 6/2019». La jornada era també una activitat de formació en innovació docent i estava oberta a tota la comunitat universitària.

Entre totes les directrius que estableix aquesta nova normativa n’hi ha una que ha destacat pel seu ressò mediàtic i els anys de reivindicació que l’han precedit: ens referim als permisos de maternitat i paternitat. Gala va destacar l’important canvi que aquesta nova regulació suposa per als drets de conciliació i la corresponsabilitat entre dones i homes.

El més rellevant que ens aporta el RDLL 6/2019 és l’equiparació de la durada dels permisos per naixement. El principal canvi és el de paternitat, que canvia de nom per garantir els drets de les famílies LGBTI, i que gradualment passarà a ser de 16 setmanes. També cal destacar la possibilitat de gaudir dels permisos de tots dos progenitors de forma simultània o alterna, en períodes de setmanes i fins als 12 mesos dels infants, l’extensió del permís en cas de part prematur o hospitalització de l’infant i el dret a sol·licitar l’adaptació de la jornada i la prestació de treball a distància fins als 12 anys dels fills i filles.

Aquestes modificacions són clau perquè les persones treballadores puguin compartir la cura dels infants durant els seus primers mesos de vida i adaptar la duració i la distribució de la seva jornada laboral a les seves necessitats familiars.

Destaquen també altres mesures com l’obligatorietat de totes les empreses de més de 50 treballadors d’elaborar plans d’igualtat i d’inscriure’ls en un registre oficial, essent el seu incompliment una infracció greu, i de crear un registre públic de les retribucions salarials per sexe per tal de garantir la igualtat de remuneració sense discriminació.

Gala va apuntar els elements que feien clau aquesta nova legislació com la modificació de la Llei orgànica 3/2007 i altres legislacions laborals com l’Estatuto de los Trabajadores, l’Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de la Seguridad Social i l’Estatuto del trabajo autónomo. Tot això fa que la introducció d’aquest nou decret impliqui la modificació del marc regulador en matèria d’igualtat de gènere que teníem fins ara.

La conferència va concloure amb un debat posterior on van participar expertes de diverses branques del Dret Laboral. En aquesta taula rodona es va destacar la importància d’aquesta mena de canvi en un entorn on la bretxa de gènere es troba tan accentuada.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies