• UABDivulga
01/2008

Estudiant els neurotransmissors als intestins

Microfotografia de teixit on el receptor P2Y1 es veu en marrró
Un nou estudi de la UAB descriu un receptor de neurotransmissors implicat en la relaxació de l'intestí. El coneixement dels neurotransmissors és fonamental de cara a poder tractar malalties intestinals.

És fonamental de cara a poder tractar les malalties que afecten a l'aparell digestiu, conèixer, entre altres coses, els neurotransmissors que estan implicats en la relaxació del tub digestiu (els neurotransmissors inhibitoris). Actualment, està bastant acceptat que els principals neurotransmissors implicats en aquesta relaxació són l'òxid nítric (NO) i el ATP o un nucleòtid relacionat.

Recentment, en un estudi en el colon humà, hem descrit que el receptor purinergic (per ATP o nucleòtids) implicat en la relaxació del colon humà es el receptor P2Y1. De totes maneres el receptor a nivell intestinal es encara desconegut. Per poder dur a terme aquest estudi hem utilitzat el porc i el conill porquí com animals d' experimentació. En aquest estudi hem fet servir diverses tècniques in vitro per valorar la neurotransmissió a nivell intestinal. En concret, la tècnica de bany d'òrgans, que permet mesurar l'activitat mecànica de diferents segments intestinals in vitro; la tècnica de microelèctrodes, que permet mesurar el potencial de membrana de les cèl·lules musculars de l'intestí i avaluar l'efecte dels diferents neurotransmissors sobre aquest potencial; i tècniques immunohistoquímiques, que permeten establir la distribució dels receptors. Finalment, hem fet estudis de calci intracel·lular en neurones mitjançant florescència.

Els resultats demostren que, el receptor P2Y1 es responsable de la relaxació intestinal en el porc amb unes notables similituds al que probablement es troba en el humà. A més a més el receptor P2Y1 està situat en les neurones del plexe mientéric i la seva activació provoca un increment del calci intracel·lular. Aquests resultats tenen una gran rellevància a l'hora d'establir models per a l'estudi de les diferents patologies que afecten a l'aparell digestiu humà i obren la porta, en el cas del porc, a possibles transplantaments xenobiòtics i al desenvolupament de fàrmacs utilitzant com a diana aquest receptor.

Diana Gallego
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"P2Y1 receptors mediate inhibitory neuromuscular transmission and enteric neuronal activation in small intestine" Gallego, D; Vanden Berghe, P; Farre, R; Tack, J; Jimenez, M, NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY, eFIRST date: 1 NOV 2007

 
View low-bandwidth version