SERVEI D'INFORMÀTICA

Per connectar un dispositiu a la xarxa física de la Universitat cal disposar d’una roseta “activa”, és a dir, amb senyal de xarxa, i d’una adreça de xarxa vàlida per al dispositiu i la zona on es connectarà.

Els equips nous que es connecten a la xarxa de la UAB amb la configuració corporativa tenen, per defecte, la configuració correcta per ús personal.

Connexió d'ordinadors i/o impressores
 Connexió sense fils 

Objectiu del servei
La xarxa sense fils permet accedir als serveis de la xarxa de dades fent servir equips amb capacitat de connexió per radiofreqüència.

MOLT IMPORTANT: per la connexió des de despatxos la xarxa sense fils no pot substituir la xarxa fixa. Per a més informació referent a la connexió d'equips des de despatxos podeu consultar l'apartat "Formularis" de la pestanya “Connexió d’Ordinadors i/o Impressores”.

Documentació addicional
Plànols de distribució
Sol·licituds

Per utilitzar el servei heu de disposar d'equipament amb capacitat de connexió WiFi.

Hi ha dues maneres d'accedir a la xarxa sense fils: mitjançant la identificació via web o mitjançant l'autenticació eduroam.

Si accedim mitjançant la identificació via web, podrem fer servir la xarxa amb algun dels perfils següents:

  • Convidat: Usuari que accedeix a serveis Internet i a planes obertes a Internet de la UAB.
  • Alumne, PDI i PAS de la UAB: Disposarà d'accés Internet i a serveis de la intranet de la UAB associats al seu col·lectiu. L'identificació es farà amb el NIU i paraula de pas personals.


Per accedir mitjançant l'autenticació eduroam o si necessiteu més informació sobre el procediment d'accés, podeu consultar la documentació de configuració que trobareu a la pestanya "Documentació Addicional".