Òrgans de govern del Departament.


Els òrgans de govern del Departament de Prehistòria són:

 • El Consell de Departament
 • La Comissió Executiva del Departament
 • El director del Departament

El Consell de Departament

El Consell de Departament, presidit pel director, és l’òrgan col·legiat de govern del Departament de Prehistòria. En són membres tot el seu personal acadèmic: tot el professorat dels cossos docents universitaris, el professorat contractat i el personal investigador propi i vinculat, contractat d'acord amb la normativa vigent, una representació del personal investigador en formació, una representació dels estudiants: 1r, 2n i 3er cicles i una representació del personal d’administració i serveis.

Les competències del Consell de Departament:

 • Elaborar i aprovar-ne el Reglament.
 • Convocar l’elecció de director del Departament.
 • Elegir i revocar el director.
 • Aprovar la relació i distribució de les despeses i la seva execució.
 • Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
 • Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment,els relatius a la creació de nous departaments, i també els referents a la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d'estudis, quan afectin temes relatius a les seves àrees deconeixement.
 • Programar i coordinar la tasca docent del Departament i proposar els programes de doctorat.
 • Formular a la Junta de Facultat els suggeriments que consideri adients en relació amb els plans d'estudis.
 • Instar la creació d'instituts universitaris d'investigació i d'altres centres de recerca.
 • Organitzar cursos d'especialització o de divulgació, seminaris i cicles deconferències dins de les seves àrees de coneixement i especialitats, i fomentar la coordinació d'aquestes activitats amb altres departaments.
 • Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs científics, tècnics o artístics.
 • Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professorat contractat i d’ajudants.
 • Proposar per a la seva designació els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat.
 • Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant.
 • Proposar la contractació de personal, a l’efecte de recerca, per a efectuar treballs temporals o específics.
 • Crear comissions.
 • Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables.
 • La Comissió Executiva del Departament
 • El director del Departament
Reglament del departament de prehistòria de la UAB Reglament del departament

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Prehistòria
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 4333

d.prehistoriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona