Universitat Autònoma de Barcelona

Dades de la UAB

2011-2012

Dades Bàsiques

Dades generals Nombre Definicions
Estudiants de grau (físics)               29.018   Estudiants matriculats en les titulacions de grau.
Estudiants de grau homologats               25.351   Equivalència en estudiants del nombre total de crèdits dels quals s'han matriculat el conjunt d'estudiants de cada una de les titulacions que componen la Universitat, resultat de dividir-lo per la mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per acabar els estudis en el temps mínim previst. No s'hi inclouen els estudiants Erasmus ni els estudiants dels centres adscrits ni vinculats.
Titulats de grau                  4.677   Estudiants que han superat el 100 % dels crèdits necessaris per a obtenir el títol.
Estudiants de doctorat (físics)                  3.578   Estudiants que duen a termes estudis en algun dels programes de doctorat.
Estudiants de màster oficial (físics)                  2.280   Estudiants matriculats als màsters oficials.
Estudiants de màster propi (físics)                   4.587   Estudiants matriculats als màsters propis (curs 2010-2011).
Estudiants de formació continuada o permanent (físics)               10.791   Estudiants matriculats en cursos de formació continuada (diplomatures de postgrau, cursos d'especialització i màsters propis) (curs 2010-2011).
Estudiants estrangers d'intercanvi                   1.269   Estudiants estrangers de grau matriculats a la UAB mitjançant programes d'intercanvi, convenis, etc.
Estudiants estrangers de grau a la UAB                   1.285   Estudiants de nacionalitat estrangera matriculats en estudis de grau a la UAB.
Estudiants estrangers de màster oficial                     616   Estudiants estrangers de màsters oficials matriculats a la UAB.
Estudiants estrangers de doctorat                  1.298   Estudiants estrangers matriculats en programes de doctorat a la UAB.
Personal acadèmic                   3.805   Personal amb plena capacitat docent i/o investigadora: professorat dels cossos docents universitaris, professorat contractat i personal investigador.
Personal acadèmic homologat                  2.908 Personal amb plena capacitat docent i/o investigadora: professorat dels cossos docents universitaris, professorat contractat i personal investigador equivalent a temps complet.
Personal investigador postdoctoral                     177   Personal amb plena capacitat investigadora contractats per a realitzar recerca
Personal investigador en formació                     349   Personal investigador en formació (inclou només els becaris).
Personal d'administració i serveis                  2.503   Personal d'administració i serveis.
Titulacions de grau                       85   Titulacions de grau oficials i pròpies.
Màsters oficials                     130   Màsters oficials oferts.
Màsters propis                     203   Màsters propis oferts.
Programes de formació continuada o permanent                     771   Diplomatures de postgrau i cursos d'especialització. També s'hi inclouen els màsters propis.
Programes de doctorat                       79   Programes de doctorat impartits.
Tesis doctorals llegides                     522   Tesis doctorals llegides durant el curs acadèmic 2010-2011.
Llibres a les biblioteques          1.179.371   Monografies en paper.
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de tecnologia       71.649.238   Total d'ingressos destinats a recerca obtinguts per la UAB per via competitiva i no competitiva. Any 2011
Articles publicats                  2.239   Articles publicats l'any 2011 per investigadors de la UAB.
Nombre d'articles publicats en revistes indexades al Web of Science situades al primer quartil                  1.350   Articles publicats l'any 2011 per investigadors de la UAB, situats al primer quartil.
Pressupost 322.099.591 Pressupost inicial aprovat pel Consell Social per a l'any 2011. 

Edita:
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació

ogid@uab.cat

2021 Universitat Autònoma de Barcelona