Cap a una aula competencial en llengua estrangera

Informacions del curs

Modalitat: en línia, amb sessions telemàtiques sincròniques 
Adreçat a: professorat d'educació secundària, de cicles formatius i d'EOI
Durada: 30 hores (18 hores en sessions telemàtiques + 12 hores de treball autònom)
Calendari: del 27 de gener al 21 d'abril de 2022
Horaris de connexió sincrònica: 27 de gener, 10 i 24 de febrer, 10 i 24 de març, 7 d'abril, de 16:30 a 19 h; 21 d'abril de 16:30 a 19:30 h 
Professorat: Oriol Pallarés Monge i Eulàlia Vilaginés Serra
Preu: 110 €

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació 
El secret de les aules de i en llengua estrangera que funcionen és que s’aconsegueix que els alumnes siguin realment competents en la llengua d’aprenentatge i la utilitzin de forma natural en contextos reals de les seves vides. Quines són les característiques d’aquestes aules i dels i les docents que hi treballen? Quin tipus de situacions escolars d’aprenentatge són necessàries per a ajudar tot el nostre alumnat a assolir aquest repte?
En aquest curs us proposem la construcció conjunta d’una proposta de millora a mida per a les vostres aules amb l’objectiu de fer-les més capacitadores. Ho farem tot reflexionant i dialogant al llarg de 7 sessions virtuals en modalitat sincrònica sobre els punts de partida de cadascú i sobre temes clau com l’ensenyament i aprenentatge competencial de llengües estrangeres, enfocaments facilitadors d’aprenentatges profunds i útils en llengua estrangera, el treball dels continguts lingüístics en un marc d’aprenentatge competencial i l’avaluació per a aprendre i de l’aprenentatge a l’aula de llengua estrangera, entre d’altres.

Objectius

 1. Capacitar i dotar d’eines el professorat de llengua estrangera o que imparteix la seva àrea en una llengua estrangera per crear situacions d’aprenentatge competencials.
 2. Apropar el professorat a propostes metodològiques que aconsegueixen aprenentatges més útils i profunds.
 3. Proveir el professorat d’eines per al disseny d’una avaluació competencial per a aprendre i dels aprenentatges.
 4. Identificar punts clau que ens permetin fer una transformació qualitativa a les nostres aules.
 5. Ajudar el professorat a construir una proposta personalitzada de millora a partir de l’anàlisi de la pròpia pràctica

Continguts

Creació de situacions d’aprenentatge competencials per a aprendre llengües estrangeres.

 1. A què ens referim per aprenentatge competencial quan parlem d’aprendre una llengua estrangera?
 2. Quines estratègies didàctiques són requisit sine qua non per a competenciar en llengua o llengües estrangeres el nostre alumnat?
 3. Quins reptes lingüístics han de ser els eixos centrals de les nostres aules?
 4. Com hem d’ordenar continguts i activitats per a traçar l’itinerari que ajudarà l’alumnat a desenvolupar les competències objecte de millora?

Més visions i opcions metodològiques per a aconseguir aprenentatges útils i profunds.

 1. Com podem fer que el discurs escrit i oral del nostre alumnat sigui més ric, viu, interactiu i que els permeti afrontar els reptes de la seva vida laboral i acadèmica posterior?
 2. De quina manera la incorporació de reptes més acadèmics ens permetrà reduir les barreres que l’aprenentatge d’una llengua estrangera suposa per a una part important del nostre alumnat?
 3. En quin sentit la tecnologia digital pot contribuir a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües estrangeres a les nostres aules.

El treball dels continguts lingüístics en el marc d’un aprenentatge competencial.

 1. Quin paper haurien de tenir discurs, gènere i text a les nostres aules?
 2. Per què un ordre no lineal de l'aprenentatge dels continguts morfosintàtics i lèxics ajuda a desenvolupar les competències necessàries per a resoldre situacions lingüístiques de la vida real?

L’avaluació competencial en l’aprenentatge d’una llengua estrangera

 1. Per què avaluar ens permet aprendre millor la llengua d’estudi?
 2. Quins són els avantatges d’una avaluació integrada (i no per habilitats lingüístiques)?
 3. Per què és important que l’avaluació sigui criterial i negociada amb l’alumnat?
 4. Com podem dissenyar una bona tasca d’avaluació? En quina mesura el tipus de correcció de les produccions escrites i orals pot contribuir al progrés de l’alumnat?

La posada en marxa de canvis a l’aula a partir de l’anàlisi individual i col·lectiva de la pròpia pràctica docent.

 1. Com sabem si el que fem a l’aula és prou efectiu?
 2. Quins canvis o millores hauríem de prioritzar?
 3. Què hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar un pla de millora per a la nostra aula?

Metodologia
La metodologia del curs es caracteritzarà per:

 • Sessions virtuals sincròniques amb Zoom.
 • Discussions en grups i en grup gran.
 • Treball autònom, en equip i posades en comú.
 • Presentació de models i experiències.
 • Presentació i ús d’estratègies i recursos didàctics durant les sessions.
 • Anàlisi individual i col·lectiva de la pròpia pràctica docent.
 • Construcció conjunta de propostes de millora per a dur a terme a l’aula.

Avaluació
Per a l’avaluació positiva del curs, es tindran en compte els criteris següents:

 • Participar i col·laborar activament durant les sessions.
 • Compartir amb la resta del grup experiències d’aula i reflexions.
 • Construir una proposta personalitzada de millora i aportar-ne primeres evidències i resultats.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU