Com treballar a l'aula amb activitats competencials, afavorint la creativitat, el treball cooperatiu i l'autoavaluació

Informacions del curs

Modalitat: en línia
Adreçat a: professorat d'educació primària i d'educació secundària
Durada: 30 hores
Calendari: del 14 de febrer a l'11 de maig de 2022  
Professorat: Meritxell Cano Autet
Preu: 110 €

Places exhaurides

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques sincròniques. S'ha de tenir en compte que aquestes sessions són essencials i rellevants per poder seguir aquest curs.

Presentació 
Els professionals de l'educació cada vegada prenen més consciència de la importància d'educar alumnes capaços d'aprendre a aprendre, flexibles, competents per autoavaluar-se, cooperar, gestionar el seu propi coneixement i per pensar autònomament. El currículum per competències, i l'avaluació més enllà dels continguts, suposa una oportunitat, i un repte, per impulsar molts d'aquests canvis. L'objectiu principal del curs és endinsar-nos en què suposa programar i avaluar per competències, però sobretot comptar amb recursos per fer-ho que provenen d’enfocaments i metodologies diverses com la creativitat i aprendre a pensar, l'aprenentatge cooperatiu i la metacognició i l'avaluació formadora i formativa. 

Objectius

 • Saber dissenyar una activitat competencial a partir d'una competència, uns criteris d'avaluació i uns continguts concrets. I establir els indicadors competencials i els diferents nivells d'assoliment que ens permetran prendre decisions sobre els alumnes.  
 • Saber promoure una ensenyança creativa en el dia a dia a l'aula. I aprendre estratègies i activitats concretes per ensenyar a pensar els alumnes i fomentar la creativitat i el pensament crític.
 • Donar a conèixer les principals pràctiques per cohesionar el grup i per treballar a partir d'estructures i tècniques cooperatives a l'aula, així com conèixer com s'ha de portar a terme l'aprenentatge cooperatiu a l'aula, des de la formació d'equips a l'avaluació de les competències cooperatives en l'alumnat. 
 • Conèixer eines per promoure l'autoavaluació i la coavaluació (avaluar per aprendre). I fer més conscients els alumnes del seu propi procés d'aprenentatge (metacognició). 

Continguts

 • Què és i què no és una proposta competencial.
 • Les programacions d'aula des de les competències: l'alineació d'activitats, competències, criteris d'avaluació, continguts, indicadors i rúbriques.
 • Les bases del treball per competències: situacions autèntiques, activitats que promoguin la creativitat i el pensament, propostes actives i cooperatives i una avaluació formadora.
 • La creativitat: què és, com la podem treballar i estimular (la curiositat, la pedagogia de les preguntes, deixar escollir, fer propostes flexibles, potenciar les relacions...).  
 • Ensenyar a pensar: les rutines i destreses de pensament i altres activitats d'elevada complexitat cognitiva.
 • L'aprenentatge cooperatiu: el treball en grup vs. l'aprenentatge cooperatiu, dinàmiques de cohesió, estructures i tècniques cooperatives i diaris d'equip.
 • Promoure l'autoavaluació i la coavaluació a l'aula. Per una ensenyança metacognitiva: eines i recursos (bases d'orientació, escales d'estimació, rúbriques, feedback entre iguals, portafolis ...).

Metodologia
El curs es realitzarà en línia. Es facilitaran a través del Moodle presentacions, lectures i vídeos amb l'objectiu de mostrar i exemplificar tots els recursos pràctics que inclou la formació. Tanmateix, i mentre el curs duri, s'obrirà un espai de debat al fòrum de l'aula virtual per tal que les persones participants puguin compartir inquietuds i experiències, per promoure l'aprenentatge entre iguals i per tenir l'acompanyament de la formadora per qualsevol qüestió que pugui sorgir. Finalment, hi ha planificades dues sessions síncrones que pretenen ser un espai de debat i discussió i canalitzar dubtes.
En les sessions síncrones amb la formadora es podran resoldre tots els dubtes que hagin anat apareixent i es compartiran reflexions i experiències relacionades amb els aspectes treballats en els materials formatius. 

Horaris de connexió sincrònica: 31 de març i 11 de maig de 18:00 a 20:00 h. 

Observacions
La formació té una naturalesa molt pràctica i pretén donar recursos al professorat que hi assisteixi per portar a terme una ensenyança competencial.  

Avaluació
Per poder obtenir la certificació del curs caldrà entregar a través del Moodle, com a màxim el dia 11 de maig, un document en què s'exposin algunes propostes que cada persona inscrita creu que pot portar a terme a les seves aules i que s'inspirin en els materials de la formació (han de quedar-hi reflectits tots els blocs de continguts). Aquest document, que haurà de tenir una extensió aproximada de 5 pàgines, vol ser un recull pràctic i aplicat dels recursos que es donen en el curs. Finalment, cal incloure-hi una breu reflexió personal. 

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final si escau, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.