Ciències socials, una mirada globalitzadora, crítica, competencial i participativa

Informacions del curs

Modalitat: en línia
Adreçat a: professorat d'educació primària i d'educació secundària
Durada: 30 hores
Calendari: del 14 de febrer al 8 d'abril de 2022
Professorat: Carles Anguera
Preu: 110 €

Places exhaurides

Presentació 
Les ciències socials i el medi són l'assignatura que ens permet de forma directa que l'estudiant adquireixi els coneixements necessaris per interpretar la realitat social, convertir la informació en coneixement, ser capaç d'interpretar críticament la societat, actuar-hi democràticament i participar, de manera activa, en la construcció d'un futur millor. En aquesta formació es pretén aprofundir en les eines i recursos bàsics per poder dur a terme un treball competencial, globalitzador, participatiu i des d'un punt de vista crític, de les ciències socials. 

Objectius

  • Identificar i reconèixer alguns dels principis epistemològics de la didàctica de les ciències socials: els problemes socials rellevants; les habilitats cognitivolingüístiques; l'educació per al futur i la literacitat crítica.
  • Comparar la importància del treball globalitzat i interdisciplinari de l'assignatura amb un treball purament disciplinari. 
  • Repensar els protocols i fórmules de participació dels alumnes.
  • Dissenyar una proposta d'aula, ja sigui projecte o unitat didàctica.

Continguts

  • Els problemes socials rellevants.
  • Les habilitats cognitivolingüístiques.
  • L'educació per al futur.
  • La literacitat crítica.
  • La participació en el marc de les ciències socials.
  • Les ciències socials de forma globalitzada i competencial.

Metodologia
Es combinaran petites càpsules teòriques, vídeos i lectures asincròniques, amb la creació d'un producte final amb suport del professorat, que consistirà en una retroalimentació constant de les tasques presentades.  

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat. Realització de les activitats relacionades amb les càpsules teòriques i realització del producte final. 

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final si escau, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.