La veu i els secrets de la lectura expressiva

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: sessions sincròniques
Adreçat a: professorat de tots els nivells formatius i també de centres de normalització lingüística
Calendari: del 5 al 9 de juliol 
Horari: de 16 a 19 h
Duració: 15 hores
Professorat: Jauma Macià (coordinador), Gonzalo Abril, Gemma Costa, Emma Rodero i Josep Maria Roviralta
Preu: 55 € 

Inscripció tancada

Presentació
Quantes vegades un bon text s'ha convertit en soporífer quan és llegit per algú poc destre? Segur que moltes i això sorprèn en un moment que l'oralitat adquireix molta rellevància social. Per aquest motiu, saber llegir amb gràcia per a una audiència esdevé una habilitat ineludible. Però, com podem ensenyar a llegir amb més expressivitat i intenció? Com podem fer que la nostra pròpia lectura sigui més atractiva i rica en matisos? Aquest taller ofereix una metodologia eficaç i engrescadora per a aconseguir una millor lectura en veu alta. Una metodologia on la lingüística conflueix amb les tècniques teatrals i de doblatge (sense ser un curset de teatre ni de doblatge, és clar!). Tot això es combinarà amb els coneixements de logopèdia que oferim, els quals volen contribuir a prevenir patologies vocals en aquelles persones que utilitzen com a principal eina de treball la veu, sovint massa desconeguda. 

Objectius 

 • Ser més conscient de la importància d'una lectura ben expressiva per part del professorat i de l'alumnat: una lectura en veu alta que permeti fer arribar el sentit i la intenció del text (fent-lo més interessant i, doncs, durador en la memòria de l'oient). 
 • Saber utilitzar, com a docents, la lectura en veu alta com a prova que l'alumnat ha entès el text i també com a punt de partença d'altres tipus de pràctiques orals.
 • Conèixer millor l'instrument vocal, la seva constitució, els seus límits i les seves possibilitats.
 • Aprendre a tenir cura de la veu i aconseguir una bona respiració, impostació, projecció, etc.
 • Destriar i practicar separadament les diferents qualitats de la veu a l'hora d'expressar, amb la lectura, diferents paràmetres lingüístics, paralingüístics i emocionals. Tot això d'acord amb les característiques del text i la personalitat de l'intèrpret. 
 • Preparar una lectura en veu alta fidel al text que sigui clara i correcta. Fent servir, en tot moment, un ús de codis que marquin els segments que la podrien dificultar o que requereixin una dinàmica expressiva concreta.
 • Familiaritzar-se amb l'ús de rúbriques per a valorar una intervenció lectora i així poder-la millorar.
 • Ajudar-se de tècniques procedents del teatre i del doblatge per a millorar la lectura expressiva. 

Continguts

 • Què és la lectura expressiva?
  • Interès didàctic i ús interdisciplinari de la lectura en veu alta.
  • Qualitats físiques del so, de la veu (to, intensitat, durada i timbre).
  • Com posar les qualitats al servei del contingut del text i de la intenció de l'autor/a.
  • Aspectes de prosòdia expressiva.
  • Dicció i ortoèpia catalana.
  • Tècniques per a marcar el text abans de llegir-lo.
  • Rúbriques per a valorar la lectura realitzada.
  • Pràctiques.
 • L'aparell fonador. 
  • Òrgans de respiració, de fonació i d'articulació.
  • Veus nasals i veus amb constricció. 
  • Anàlisi de veus de personatges públics.
  • Patologies vocals més freqüents en docents: disfonies, nòduls i pòlips.
  • Causes de les patologies i solucions possibles.
  • Prevenció i higiene de la veu.
  • Pràctiques.
 • La preparació de la veu. 
  • Aspectes previs a la lectura en veu alta: relaxació, respiració, posició corporal, escalfament del cos i de la veu.
  • Diferents maneres de llegir segons el contingut i el tipus de text: text informatiu, d'entreteniment i poètic.
  • Pràctiques. 
 • Com fer servir la veu per comunicar-se millor? 
  • La veu projectada.
  • Tipus de veu i efectes sobre l'audiència.
  • El text publicitari i la lectura expressiva.
  • Pràctiques.
 • El doblatge. 
  • La dinàmica del procés de doblatge.
  • Utilització de les tècniques teatrals i de doblatge per a millorar la lectura expressiva.
  • Pràctiques. 

Metodologia
El curs és un taller de pràctica de lectura expressiva i d'observació sobre molts aspectes relacionats amb la veu. També és una oportunitat per a eixamplar el coneixement sobre l'instrument vocal, el qual és essencial en la docència i que està afectat, sovint, per patologies que podríem evitar. El professorat tindrà l'oportunitat d'observar les produccions lectores pròpies així com les dels altres companys i companyes. També podrà experimentar amb la pròpia veu per guanyar en expressivitat (més enllà de l'activitat lectora). Però, sobretot, adquirirà tècniques que podrà traslladar al seu alumnat amb eficàcia. Les pràctiques, sobretot a partir de textos en català de tipologia diversa, es basaran molt en l'observació i en l'autoobservació a partir de rúbriques. D'una manera cooperativa, es treballarà en les fases de preparació, d'execució i de valoració de les lectures d'un mateix text. Apart de donar consells i tècniques per a no fer-se malbé la veu i mantenir-la operativa, s'assessorà individualment sobre com treure'n el millor partit. 

Avaluació 
Les persones inscrites prepararan la lectura expressiva d'un fragment literari en què implementaran les tècniques i habilitats adquirides durant les sessions. 

Certificació 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat.