FAS > Cooperació i epd > Educació pel desenvolupament > Tipologies

A continuaci? trobareu classificaci? sobre les diferents modalitats de viatjar solid?riament que existeixen, tot i que l 'objectiu de la majoria ?s realitzar una aproximaci? m?s responsable i respectuosa als pa?sos anomenats del Sud.

Camps de treball
El que es coneix com a camps de treball van ser inventats el 1920 despr?s de la Primera Guerra Mundial, quan grups de soldats es van reunir espont?niament per fer tasques de reconstrucci?, malgrat l'oposici? dels seus ex?rcits respectius. Durant els 25 anys seg?ents es va anar fent el mateix despr?s de desastres naturals i en projectes al Tercer M?n, aix? com tasques de car?cter social i mediambiental amb voluntaris civils de diferents proced?ncies. La f?rmula va evolucionar fins a l'actual model de camp de treball internacional en qu? grups d'entre 10 i 30 voluntaris procedents de tot el m?n es troben per donar serveis a una comunitat determinada juntament amb voluntaris locals. Els voluntaris duen a terme tasques que no requereixen preparaci? pr?via (agricultura, construcci?, mediambient...) i que representen una millora per a la comunitat local que d'una altra manera no es podria realitzar. Alhora, els camps de treball promouen l'enteniment intercultural i la solidaritat humana. La seva duraci? pot ser entre 15 dies i 6 mesos i l'idioma vehicular ?s principalment l'angl?s.
Font: Xarxa d'Enlla? amb Palestina i Cocat

Estades solid?ries
Aquest tipus d'estades responen a dues necessitats: la de donar suport puntual en alguna de les activitats de la contrapart amb la que col?labora l'ONG del Nord com tamb? de donar a con?ixer de forma directa la realitat de cultures diferents i mostrant els projectes que desenvolupen les organitzacions de pa?sos del Sud per millorar la situaci? del pa?s. Aquesta estada est? influenciada per la visi? de la cooperaci? que l'entitat organitzadora t?, per? tot i aix?, hi ha punts com l'enriquiment personal mitjan?ant l'intercanvi cultural, el coneixement d'una realitat des d'un altra perspectiva i el suport que posteriorment puguem oferir als col?lectius amb qu? hem conviscut s?n algunes de les finalitats que mouen les organitzacions a realitzar aquests tipus de viatges i, el que ?s m?s important, ens poden apropar a l'an?lisi de les veritables causes que provoquen les desigualtats Nord-Sud.

Per tant, el que es busca ?s una experi?ncia de formaci? i presa de consci?ncia d'una realitat. Alhora, ?s una experi?ncia grupal, conjunta i compartida. Un grup de gent que vol compartir i viure la mateixa experi?ncia.

Normalment trobem diferents fases a l'hora de participar en unes estades solid?ries, que s?n les seg?ents:
-Formaci? i preparaci?: pr?via a l'estada. Important per con?ixer la realitat del lloc on es va i preparar l'estada.
-Estada en el pa?s escollit: unes 3/4 setmanes.
-Difusi? i sensibilitzaci?: un cop s'ha tornat de l'estada.

Finalment, com a forma de resum, veiem que una estada solid?ria segueix l'acompliment d'uns objectius:

-Con?ixer les condicions de vida i de treball de la poblaci? local.
-Participar de la vida comunit?ria. Compartir la cultura, h?bits i costums. (Pr?viament informar-nos de la hist?ria, cultura, modismes, geografia, costums, tradicions...)
-Afavorir la interacci? amb la gent local. Col?laborar en les seves activitat quotidianes i dom?stiques.
-Conviure amb les fam?lies. Conviure amb la gent per tal de con?ixer en primera m? la seva vida quotidiana. Con?ixer les seves lluites actuals.
-Apropament a la diversitat social i cultural.
-Con?ixer el moment del pa?s i les lluites que s'estan vivint.
-Apropament a la diversitat d?organitzacions: organitzacions de dones, organitzacions camperoles, organitzacions populars, organitzacions sindicals, organitzacions juvenils.

Font: FCONGD

Estades i/o brigades d'observaci? i testimoniatge
En aquest cas, l'estada es realitza en pa?sos o zones en conflicte i la tasca principal de les persones que hi viatgen ?s de, tal i com el seu nom ho indica, d'observaci? i testimoniatge de la situaci? que es viu en la zona de conflicte, aix? com de les possibles violacions de drets humans. En molts casos tamb? es realitza una feina d'acompanyament en la vida quotidiana i d'interposici?, fent d'escut hum?. Igualment tamb? es un proc?s d'aprenentatge de la forma de viure d'aquestes persones (costums, forma de veure el m?n). Per exemple en el cas de Palestina, molt sovint, els brigadistes dormen en cases amena?ades d'enderrocament, fan vigil?ncia als check points (punts de control militar) i a vegades tamb? acompanyen ambul?ncies. ?s una manera d'adquirir un coneixement global i no nom?s local o parcial de la situaci? que es viu. L'objectiu de l'acci?, a m?s de l'aprenentatge personal, ?s que la pres?ncia d'observadors internacionals, atenua o almenys disminueix, el risc d'agressions i hostatge que sofreixen les poblacions civils.

Turisme sostenible i responsable
Els viatges que es realitzen sota aquesta tipologia s'emmarquen sota la definici? que ofereix l'Organitzaci? Mundial del Turisme (OMT) sobre desenvolupament sostenible ?s la seg?ent "el desenvolupament sostenible respon a les necessitats dels turistes i de les regions amfitriones presents, a la vegada que protegeix i millora les oportunitats del futur. Est? enfocat cap a la gesti? de tots els recursos de forma que satisfacin totes les necessitats econ?miques, socials i est?tiques, i al mateix temps es respecti la integritat cultural, els processos ecol?gics essencials, la diversitat biol?gica i els sistemes de suport de la vida".
El turisme responsable fa refer?ncia, m?s que a una tipologia, a un moviment que planteja, entre d'altres, la recerca de models de desenvolupament tur?stic sostenible i espec?fic per a cada zona de destinaci? i que, per aix?, ha de tenir en compte les seves variables socials, econ?miques i mediambientals aix? com la den?ncia dels impactes negatius que el turisme genera i l'acci? de solidaritat amb els col?lectius afectats i el reclam de responsabilitat dels turistes, tour-operadors i empreses, institucions i poblaci? amfitriona a l'hora d'afavorir models tur?stics sostenibles.
Podr?em dir que el turisme responsable es caracteritzaria de forma m?s concreta en els seg?ents aspectes:
-?s una manera de viatjar diferent. Qualsevol turisme genera un impacte, amb el turisme responsable volem minimitzar les conseq??ncies negatives d'aquesta activitat en el medi ambient i en el teixit social i cultural.
-?s una proposta gestionada per grups comunitaris que no depenen exclusivament del turisme, sin? que l'utilitzen com un m?s a m?s en les seves economies dom?stiques
-?s una manera de contactar amb organitzacions de base del sud
-?s un intercanvi d'experi?ncies entre persones de diferents realitats
-?s un apropament a la cultura, a la manera de viure, a la forma de resoldre els problemes de la zona on es conviu.
-D?na l'oportunitat de descobrir indrets que queden exclosos dels itineraris de turisme tradicional
-?s una manera de donar suport a grups organitzats que busquen una alternativa de vida digna a les zones rurals, que evita la migraci? a les urbanes
-Serveix per reactivar una zona rural i per revalorar els seus recursos
-Els beneficis econ?mics es reparteixen entre les organitzacions de base del sud, i les fam?lies de les comunitats visitades.

-Enlla?os interessants
 

"?s una experi?ncia que et canvia, ja no tornes a ser el mateix despr?s d'haver vist aquella realitat"

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats