PBeques.Popup.Loading

Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2011-2012

Descripció

D’acord amb el Reglament d’ajuts de col·laboració per a estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern el dia 9 de juny de 2008, es convoquen 106 ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Places

106

Import

Consulteu l'annex II de la convocatòria.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Base 7. Requisits generals

1. Quedaran excloses les persones que hagin gaudit d’aquests ajuts en quatre o més cursos acadèmics.

2. Tenir la cobertura de l’assegurança escolar o, en el cas de tenir vint‐i‐vuit anys o més, acreditar en el moment de la incorporació la contractació d’una pòlissa d’assegurances que tingui com a mínim les mateixes cobertures que l’assegurança escolar.

Base 8. Requisits acadèmics

1. Els estudiants de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura o enginyeria superior de centres propis de la UAB hauran de:

a) Haver estat matriculats a la UAB durant el curs 2010-2011. En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes de setembre de 2011, no es tindrà en compte aquest requisit per als i les estudiants que hagin accedit a la UAB provinents d’altres universitats, ja sigui per la via d’accés a estudis de segon cicle, de trasllat d’expedient, de canvi d’estudis o de convalidació d’estudis estrangers.

b) Acreditar haver superat com a mínim seixanta crèdits en uns estudis oficials d’un centre propi de la UAB quan es tanquin les actes corresponents a la convocatòria de febrer del curs 2010-2011. En cas que es convoqui una ampliació posterior es tindrà sempre en compte l’expedient actualitzat de l’estudiant.

c) Matricular-se d’un mínim de quaranta‐dos crèdits en el curs 2011-2012, excepte si la persona sol∙licitant es troba en situació d’acabar estudis. L’acompliment d’aquest requisit serà comprovat en finalitzar el període de matriculació establert, a partir del 7 d’octubre de 2011, tal i com es fixa en el calendari acadèmic-administratiu del curs 2011-2012.

2. Els estudiants de màsters universitaris (oficials) de centres propis de la UAB hauran de:

a) Haver estat matriculats a la UAB durant el curs 2010‐2011. Els alumnes que vulguin accedir a uns estudis de màster universitari de la UAB provinents d’una altra universitat, hauran d’haver formalitzat la preinscripció i haver‐ne pagat les taxes corresponents en el moment de la presentació de la sol∙licitud d’ajut de col∙laboració. En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes de setembre de 2011, no es tindrà en compte aquest requisit.

b) Matricular-se d’un mínim de seixanta crèdits en el curs 2011-2012.

L’acompliment d’aquest requisit serà comprovat quan finalitzi el període de matriculació establert, a partir del 7 d’octubre de 2011, tal i com es fixa en el calendari acadèmic-administratiu del curs 2011-2012.

3. Queden expressament exclosos d’aquests ajuts:

a) Els estudiants de centres adscrits o vinculats a la UAB.

b) Els estudiants d’estudis no oficials.

c) Els estudiants de doctorat.

Base 9. Requisits específics.

Els requisits específics d’una plaça determinada estaran definits a la convocatòria

Condicions

Base 5. Condicions de la Col·laboració

1. Les condicions de la col∙laboració són les establertes a l’article 12 (drets) i 13 (obligacions) del Reglament. Pel que fa a l’article 12, els períodes d’absència justificats i d’assumptes propis establerts en els apartats 6, 7 i 8 no es podran gaudir de manera simultània.

2. En el cas que el Reglament no indiqui una altra cosa, la persona beneficiària haurà d’advertir al tutor/a de les absències previstes a l’article 12 del Reglament amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

3. Les reunions de beneficiaris/beneficiàries dels ajuts de col∙laboració hauran de ser informades a la presidència de la Comissió d’Afers d’Estudiants amb set dies d’antelació. Les reunions de caire extraordinari podran informar-se amb 3 dies d’antelació.

4. Si les absències per malaltia a les quals es refereix l’article 12.11 del Reglament són superiors a quinze dies, es demanarà un informe mèdic que justifiqui la impossibilitat de desenvolupar l’activitat. Aquest informe serà valorat pel Servei Assistencial de Salut de la UAB.

5. L’incompliment per part del beneficiari / de la beneficiària de qualsevol de les obligacions establertes al Reglament, prèviament justificat i contrastat, implicarà la retirada de l’ajut a partir del moment de l’incompliment i fins a la seva finalització.

6. La condició de persona beneficiària d’aquests ajuts no suposa en cap cas prestació de serveis, ni relació laboral o funcionarial amb la UAB.

Durada

Consulteu l'annex II de la convocatòria

Bases de la convocatòria

Relació d'aspirants convocats a fer l'entrevista

Data de publicació

11/04/2011

Data d'inici de sol·licituds

11/04/2011

Lloc de presentació a la UAB

La documentació s'haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre del / de la

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

29/04/2011

Data de resolució

15/06/2011

Documentació

2. La documentació que hauran de presentar els / les sol·licitants és la següent:

a) El full de sol·licitud, que trobaran al web http://www.uab.cat -Beques d’estudi, degudament emplenat, on hi faran constar per ordre de prelació un màxim de 3  destinacions ofertes en la convocatòria.

b) Una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant, segons escaigui.

c) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.

d) El currículum que demostri la seva adequació als requisits de l’ajut que sol·licita, si escau (vegeu Annex III).

e) Els alumnes de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a la UAB, hauran d’aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d’origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en  universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d’equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts.

Formularis

Enllaç amb la sol·licitud de la convocatòria general d'ajuts de col·aboració amb la UAB. Curs 2011-2012

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució