PBeques.Popup.Loading

Convocatòria de subvencions destinades al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2019. : Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya.

Entitat convocant

Agència Catalana de la Joventut (ACJ)

Programa

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2017_2020

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Tipus d'ajut

Projectes

Destinataris

Investigadors

Requeriments

Poden sol·licitar ajut per a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya universitats del sistema universitari català, centres de recerca i entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació a Catalunya, dedicades totalment o parcialment als estudis o les anàlisis sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut des de la perspectiva de les ciències socials. En el cas d'universitats o centres de recerca, l'investigador o investigadora responsable del projecte ha de tenir-hi una vinculació permanent. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys es consideren membres amb vinculació permanent. Cada investigador o investigadora només pot formar part d'un equip i, per tant, no pot constar com a membre en cap altra sol·licitud que es presenti en la mateixa convocatòria

Informació addicional

L'objecte dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya és el finançament de projectes d'estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya. Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any, comptador a partir de la data de l'acceptació de l'ajut. Els projectes objecte d'aquesta línia d'ajuts han d'estar redactats en català. Conceptes subvencionables: a) Retribucions i quotes de Seguretat Social del personal de recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d'acord amb la normativa que sigui aplicable a l'entitat que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria. b) Adquisició de material bibliogràfic i documental, fins a un màxim de 500 euros. c) Adquisició de material fungible, fins a un màxim de 500 euros. d) Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, les quals s'han de justificar degudament, amb un màxim del 20% de l'import atorgat. Aquestes bases permeten la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no puguin ser assumits directament per l'equip de recerca, sempre que s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 30% de l'import atorgat. No es pot subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, i s'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l'equip de recerca.

Data de publicació

13/09/2019

Data d'inici de sol·licituds

13/09/2019

Data de presentació a la UAB

30/09/2019

Lloc de presentació a la UAB

Registre Gral. UAB (Edifici A)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

03/10/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Registre AGAUR

Data de resolució

14/03/2020

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria