PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Convocatòria de beques " Pere Menal" per a estudiants de matemàtiques. Curs 2019-2020

Convocatòria de beques " Pere Menal" per a estudiants de matemàtiques. Curs 2019-2020

Descripció

La Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB convoca per al curs 2019-2020, a instància del Departament de Matemàtiques, les beques “Pere Menal” per a tots aquells estudiants que:

-  Es matriculin al primer curs del grau de Matemàtiques
-  Havent obtingut la beca en períodes anteriors, demostrin que compleixen els requisits per renovar-la

Tipus d'ajut

Beques

Places

5
Per al curs 2019-2020 s’atorgaran 5 beques als col·lectius següents:

1. Una beca per a un/a estudiant que es matriculi de primer curs del grau de Matemàtiques en el curs 2019-2020.

2. Quatre beques de renovació per a aquells estudiants que van gaudir de beca el curs 2018-2019 i es van matricular de primer curs del grau de Matemàtiques en el cursos 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 i 2018-2019

Import

La borsa de la beca inclou el retorn dels preus públics abonats pels serveis acadèmics de la titulació de matemàtiques, a més d’una quantitat anual de 300 € en concepte d’adquisició de llibres.

Únicament en el cas dels becaris de primer curs, si l’adjudicatari ha obtingut la qualificació de matrícula d’honor de batxillerat, se li abonarà l’import que hauria d’haver abonat en concepte de preus públics de matrícula.

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

* Els sol·licitants de primer curs hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se examinat de les PAU, havent obtingut una nota igual o superior a 8,5 a l’examen de matemàtiques.
2. Haver-se matriculat de primer curs al grau de Matemàtiques de la UAB en el curs 2019-2020 i haver fet efectiu l’import del preu públic de la matrícula.

* Els sol·licitants de renovació de la beca hauran de complir els requisits següents:
1. Haver-se matriculat al grau de Matemàtiques de la UAB en el curs 2019-2020 d’almenys 60 crèdits matriculats per primera vegada, a més dels possibles crèdits pendents del curs acadèmic anterior, i haver fet efectiu l’import de la matrícula.

En el cas que l’estudiant es matriculi de l’últim curs del grau, el nombre de crèdits dels que haurà d’estar matriculat s’establirà en funció de l’aprofitament acadèmic respecte del nombre de crèdits matriculats i superats dels cursos anteriors.

2. L’estudiant no podrà tenir més d’un 20% de crèdits pendents del total de crèdits dels quals s’havia matriculat el curs acadèmic anterior.

Durada

Curs acadèmic 2019-2020

Destinació

Estudiants de grau de Matemàtiques

Bases de la convocatòria

Data de publicació

10/06/2019

Data d'inici de sol·licituds

01/10/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

11/10/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

A la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències

Data de resolució

31/10/2019

Documentació

- Els sol·licitants hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'entitat, l'oficina, el dígit de control i el número on el sol·licitant vol que li ingressin l'import de l'ajut. En el compte o llibreta hi ha de figurar el sol·licitant com a titular o beneficiari.

- Els sol·licitants de primer curs també hauran d'acompanyar la sol·licitud de la beca d'una fotocòpia de les qualificacions obtingudes a les PAU en què figuri expressament la nota de Matemàtiques i la mitjana de l'expedient de batxillerat.

Formularis

Sol·licitud Pere Menal

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat