PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Estudiant de grau > Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengues de la UAB, Curs 2011-2012

Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengues de la UAB, Curs 2011-2012

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi
Idiomes

Places

90

- La Comissió d'Afers d'Estudiants de la UAB aprova la convocatòria de 90 beques per als estudiants de la UAB de primer i segon cicles, de grau, de màster oficial i de doctorat, per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB  durant el període acadèmic 2011-2012.

- Es reserven 10 beques perquè s'adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2010-2011 i que  formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2011-2012 (el període de sol·licituds serà del 10 de gener al 17 de gener del 2012 i la resolució  el 8 de febrer de 2012)

Import

La borsa de la beca consistirà en la reducció del 50% de l'import dels preus de matrícula dels cursos del Servei de Llengües de la UAB, tant per als cursos del primer com del segon semestre. 

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

- Matricular-se en estudis oficials a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2011-2012 d'un mínim de:

  • Alumnat de diplomatura, llicenciatura o grau: 42 crèdits
  • Alumnat de màster oficial: 60 crèdits
  • Alumnat d'un doctorat regit pel RD 778/1998: 9 crèdits. A aquests efectes, el treball de recerca té una vigència de dos cursos, sempre i quan no estigui qualificat en la data de presentació de la sol·licitud.
  • L'alumnat de doctorats regits per reials decrets posteriors al 778/1998 queden expressament exclosos de la present convocatòria.

- Aquest nombre de crèdits podrà ser inferior en el cas d'alumnes que finalitzin els seus estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin per finalitzar-los.

- Els i les sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2010-2011 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual va rebre la beca esmentada. 

 

Criteris de selecció

- Es revisaran els requisits acadèmics de les persones sol·licitants.

- Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que demostrin que compleixen els requisits s'ordenaran els/les sol·licitants per la nota mitjana de l'expedient acadèmic calculada d'acord amb l'establert a l'Annex I: Baremació Acadèmica. Als candidats que hagin iniciat els seus estudis a la UAB en el curs 2011-2012 se'ls tindrà en compte la nota d'accés a l'estudi.

- En cas que no s'adjudiquin totes les beques reservades per a estudiants de nou accés, aquestes es distribuiran per rigorós ordre de prelació entre els estudiants que figurin a la llista d'espera dels alumnes matriculats a la UAB el curs 2010-2011.

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

30/06/2011

Data d'inici de sol·licituds

10/01/2012

Lloc de presentació a la UAB

A la Gestió Acadèmica del teu Centre o al Registre General

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

17/01/2012

Data de resolució

08/02/2012

Documentació

Les persones que vulguin sol·licitar la beca hauran de recollir la sol·licitud a la secretaria del Servei de Llengües de la UAB, o bé editar-la des de la pàgina Web: http://www.uab.cat  - Beques d'estudi -, i presentar-la a la Gestió Acadèmica del seu centre o al Registre General (Edifici del Rectorat).

Formularis

Sol·licitud per a la convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües UAB. Curs 2011-2012

Observacions

 Es reserven 10 beques perquè s'adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2010-2011 i que  formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2011-2012 (el període de sol·licituds serà del 10 de gener al 17 de gener del 2012 i la resolució  el 8 de febrer de 2012) 

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució

La resolució de la convocatòria per als estudiants no matriculats a la UAB en el curs 2010-2011 es farà pública el dia 8 de febrer de 2011

Resolució