PBeques.Popup.Loading

Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2019-2020

Descripció

• La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de la UAB aprova  la convocatòria de 80 beques per als estudiants de la UAB de grau, de màster oficial (70 beques), i de doctorat (10 beques) per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el període acadèmic 2019-2020, de les quals s’en reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2018-2019  i que formalitzin la inscripció en qualsevol  dels cursos que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el  curs 2019-2020.
• De les 70 beques destinades a estudiants de grau i màster ja matriculats durant el curs 2018-2019, 10 es destinaran exclusivament a estudiants que acreditin haver gaudit de la beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs 2018-2019.
Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (Grau d’Educació Primària en anglès, Grau d’Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, Grau d’Economia en anglès i Grau de Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2019-2020
• Un cop finalitzat el procés de matrícula de primer semestre, si queden beques pendents d’assignar, s’obrirà un nou període de recollida de sol·licituds per als cursos del segon semestre del 7 al 17 de gener de 2020.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi
Idiomes

Places

Termini 1: Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2018-2019 que sol·licitin beca del 100% o del 50% del preu de matrícula, excloses les taxes administratives (70 beques, 62 per estudiants de grau i màster i 8 per estudiants de doctorat): del 20 de maig al 28 de juny de 2019.
 

Import

La borsa de la beca consistirà en la reducció del 100 % o 50% de l'import dels preus de matrícula dels cursos del Servei de Llengües de la UAB, tant per als cursos del primer com del segon semestre. 

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

- Matricular-se en estudis oficials de grau i màster a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2019-2020 d'un mínim de: 
  30 crèdits, tant en el cas d'alumnat de grau o de màster oficial.
- Aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d'alumnes que estiguin acabant els estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin.
- Estar matriculat en un programa de doctorat de la UAB en el curs 2019-2020 .
- Les persones sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2018-2019 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual van rebre la beca esmentada.

Criteris de selecció

- Es revisaran els requisits acadèmics de les persones sol·licitants.
- Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que demostrin que compleixen els requisits s'ordenen les persones sol·licitants per la nota mitjana de l'expedient acadèmic calculada d'acord amb l'establert a l'Annex I: Baremació Acadèmica. Als candidats que hagin iniciat els seus estudis a la UAB en el curs 2019-20 se'ls tindrà en compte la nota d'accés a l'estudi.
 

Condicions

Termini 1: Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2018-2019 que sol·licitin beca  del 20 de maig al 28 de juny de 2019.

Destinació

- Estudiants de grau i màster oficial
- Estudiants de doctorat

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, llevat dels ajuts Parla 3 de l’AGAUR, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula.
 

Bases de la convocatòria

Data de publicació

20/05/2019

Data d'inici de sol·licituds

20/05/2019

Lloc de presentació a la UAB

A la Gestió Acadèmica del teu Centre o al Registre General (Edifici Rectorat)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

28/06/2019

Data de resolució

26/07/2019

Documentació

Les persones que vulguin sol·licitar la beca hauran de recollir la sol·licitud a la secretaria del Servei de Llengües de la UAB, o bé editar-la des de la pàgina web: http://www.uab.cat  - Beques d'estudi -, i presentar-la a la Gestió Acadèmica del seu centre o al Registre General (Edifici del Rectorat) dins els terminis establerts.

Formularis

Sol·licitud Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2019-2020

Observacions

 Terminis de presentació:
Del 20 de maig al 28 de juny de 2019.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

- La resolució de la convocatòria es farà pública el dia 26 de juliol de 2019.
- En tots els casos, la resolució es publicarà a la pàgina web: http://www.uab.cat - Beques estudi - i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la Base III.